Danh sách chính thức võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo Quốc Tế

Danh sách này bao gồm các võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo được chính thức công nhận bởi Hội Đồng Võ Sư Thế Giới và Tổng Liên Đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế Giới. Danh sách được tu chỉnh hàng năm bởi võ sư Tổng Thư Ký Hội Đồng Võ Sư Thế Giới.

Liste officielle des Maîtres Internationaux de Vovinam-VietVoDao

La liste officielle des maîtres internationaux de Vovinam-Viet Vo Dao est reconnue par le Conseil Mondial des Maîtres et par la Fédération mondiale de Vovinam-Viet Vo Dao. Elle est mise à jour annuellement par le Secrétaire Général du Conseil Mondial des Maîtres.

Official list of International Masters of Vovinam-VietVoDao

The official list of international masters of Vovinam-Viet Vo Dao is recognized by the World Council of Masters and the World Federation of Vovinam-Viet Vo Dao. It is updated annually by the General Secretary of the World Council of Masters.

| | | | | | | | | | | | | vietnam


 

Vovinam-Việt Võ Đạo Cộng Hoà Liên Bang Đức
Allemagne / Germany

Tên / Nom / Name

Đẳng Cấp

Grade / Rank

International

Grade / Rank

Ghi chú / Nota

1

 Nguyễn Tiến Hội vovinam-bachdai-thuongdang

Thượng Đẳng - Supreme

Grand Master

2

 Schwerdtmann Jürgen vovinam hongdai 3

blackbelt 77ème Dang

Master

3

 Özen Can vovinam hongdai 2

blackbelt 66ème Dang

Master

4

 Appiah George vovinam hongdai 2

blackbelt 66ème Dang

Master

5

 Holzwarth Mark vovinam hongdai 1

blackbelt 55ème Dang

Master

6

 Straub Carsten vovinam hongdai 1

blackbelt 55ème Dang

Master

7

 Rainer Klamser vovinam hongdai 1

blackbelt 55ème Dang

Master

8

 Huck Sven

4ème Dang

Master-Trainee

9

 Trojan Axel

4ème Dang

Master-Trainee

10

 Krause Simone (F)

4ème Dang

Master-Trainee

11

 Bandel Martina (F)

4ème Dang

Master-Trainee

 

Vovinam-Việt Võ Đạo Úc Đại Lợi
Australie / Australia

Tên / Nom / Name

Đẳng Cấp

Grade / Rank

International

Grade / Rank

Ghi chú / Nota

 

Trần Huy Quyền (1945-2001)

Thượng Đẳng - Supreme

Grand Master

1

Nguyễn Văn Thông

 

Master

 2

Trần Phước 

 

Master

3

Lê Thành Nhân vovinam hongdai 3

blackbelt 77ème Dang

Master

4

Phạm Thị Loan (F)

5ème Dang

Master

  5 Nguyễn Văn Hùng 4ème Dang Master-Trainee
  6 Trần Đình Luyện 4ème Dang Master-Trainee
  7 Vũ Đức Minh Đăng
4ème Dang Master-Trainee
  8 Nguyễn Thanh Bình
4ème Dang Master-Trainee

 

Vovinam-Việt Võ Đạo Vương Quốc Bỉ
Belgique / Belgium

Tên / Nom / Name

Đẳng Cấp

Grade / Rank

International

Grade / Rank

Ghi chú / Nota

1

Huỳnh Hữu Quý vovinam hongdai 3

blackbelt 77ème Dang

Master

2

Phùng Nguyên   vovinam hongdai 1

blackbelt 55ème Dang

Master

  3 Trần Quí Bảo 4ème Dang Master-Trainee
  4 Phùng Trọng KIệt 4ème Dang Master-Trainee
  5 Mbongolo Mbella Guillaume 4ème Dang Master-Trainee
  6 Trần Hoàng Trung 4ème Dang Master-Trainee

 

Vovinam-Việt Võ Đạo Bạch Nga
Biélorussie / Bielorussia

Tên / Nom / Name

Đẳng Cấp

Grade / Rank

International

Grade / Rank

Ghi chú / Nota

1

PAPOU Uladzimir vovinam hongdai 1

blackbelt 55ème Dang

Master

 

Vovinam-Việt Võ Đạo Burkina-Faso
Burkina-Faso

Tên / Nom / Name

Đẳng Cấp

Grade / Rank

International

Grade / Rank

Ghi chú / Nota

KINDA Jean-Pascal vovinam hongdai 1

blackbelt 55ème Dang

Master

  1 NASSOURI Moussa vovinam hongdai 1 blackbelt 55ème Dang Master
  2 SAVADOGO Arouna 4ème Dang Master-Trainee
  3 KONOMBO Alfred 4ème Dang Master-Trainee
  4 BARRO Souleymane 4ème Dang Master-Trainee
  5 DADIORI Ibrahima 4ème Dang Master-Trainee
  6 SANKARA Mahamady 4ème Dang Master-Trainee
  7 WANTOU Aouetou François 4ème Dang Master-Trainee
  8 SAWADOGO Philippe 4ème Dang Master-Trainee

 

Vovinam-Việt Võ Đạo Gia Nã Đại
Canada

Tên / Nom / Name

Đẳng Cấp

Grade / Rank

International

Grade / Rank

Ghi chú / Nota

 

1

Hà Trọng Thịnh

Thượng Đẳng - Supreme

Grand Master

2

Nguyễn Hữu Tô Đồng

6ème Dang

Master

 

3

Trần Văn Trung

6ème Dang

Master

 

4

Phạm Đình Tự

6ème Dang

Master

 

5

Nguyễn Cao Khanh

5ème Dang

Master

 

6

Bùi Thị Tuyết Nga (F)

5ème Dang

Master

 

7

Phạm Ngọc Danh

4ème Dang

Master-Trainee

 

Vovinam-Việt Võ Đạo Biên Ngà 
Côte d'Ivoire / Ivory Cost

drapeau-cote-d-ivoire 18x12

Tên / Nom / Name

Đẳng Cấp

Grade / Rank

International

Grade / Rank

Ghi chú / Nota

1

KOUYATE Vazoumama

4ème Dang

Master-Trainee

 

Vovinam-Việt Võ Đạo Tây Ban Nha
Espagne / ESPAÑA

Tên / Nom / Name

Đẳng Cấp

Grade / Rank

International

Grade / Rank

Ghi chú / Nota

1

Méndez Febles Francisco Javier vovinam hongdai 2

blackbelt 66ème Dang

Master

2

Hdez Rodríguez Salvador

4ème Dang

Master-Trainee

3

Santana Sánchez Juan Manuel

4ème Dang

Master-Trainee

4

Orlando Palenzuela Afonso

4ème Dang

Master-Trainee

5

Andres Reyes Rodriguez

4ème Dang

Master-Trainee

 

Vovinam-Việt Võ Đạo Pháp
France

Tên / Nom / Name

Đẳng Cấp

Grade / Rank

International

Grade / Rank

Ghi chú / Nota

   Rouquette Jean-Claude

4ème Dang

Master-Trainee

croix

 LOUAI Bá Phúc vovinam hongdai 2

blackbelt 66ème Dang

Master

1

 Trần Nguyên Đạo

Thượng Đẳng - Supreme

Grand Master

2

 Nguyễn Thế Trường

Thượng Đẳng - Supreme

Grand Master

3

 Hà Kim Khánh vovinam hongdai 3

blackbelt 77ème Dang

Master

4

 Ly Sary

6ème Dang

Master

5

 Nguyễn Phi Long

6ème Dang

Master

6

 SFORZA Aldo

6ème Dang

Master

7

 MIESCH Philippe

6ème Dang

Master

8

 BLOUME Daniel

6ème Dang

Master

9

 Hà Kim Chung

6ème Dang

Master

10 

CROZON Serge

6ème Dang

Master

11

 TRAN Antonella (F) vovinam hongdai 2

blackbelt 66ème Dang

Master

12

 GUERRIB Amar vovinam hongdai 2

blackbelt 66ème Dang

Master

  13  Bá Hiển

5ème Dang

Master

14

 SEURIN Thierry

5ème Dang

Master

15

 PY Michel

5ème Dang

Master

16

 TA Jean-Pierre vovinam hongdai 1

blackbelt 55ème Dang

Master

17

 GREGORI Emmanuel vovinam hongdai 1

blackbelt 55ème Dang

Master

18

 GUERRIB Mai (F) vovinam hongdai 1

blackbelt 55ème Dang

Master

19

 NAGOT Angela (F)

4ème Dang

Master-Trainee

20

 FAUCHER Gérald

4ème Dang

Master-Trainee

 21 FALEYRAS Alex 4ème Dang Master-Trainee
 22 LAMA  David 4ème Dang Master-Trainee
 23 QUILLIOT Fabrice 4ème Dang Master-Trainee
 24 NGUYEN Dinh Hoang 4ème Dang Master-Trainee
 25 GELARD Lionel 4ème Dang Master-Trainee
 26 THONGDARA Frédéric 4ème Dang Master-Trainee
 27 SCHMITT Franck 4ème Dang Master-Trainee
 28 NOUARD Olivier 4ème Dang Master-Trainee
 29 DE BROU Bruno 4ème Dang Master-Trainee
 30 HANAFI Rudy 4ème Dang Master-Trainee
 31  GUEBRI Hubert 4ème Dang Master-Trainee
 32  RIBEIRO Frédéric 4ème Dang Master-Trainee
 33  GUEBRI Hubert 4ème Dang Master-Trainee
 34 RIBEIRO Frédéric 4ème Dang Master-Trainee
 35  LE CHEVALLIER Gilles 4ème Dang Master-Trainee
 36  TRAN VAN NHIEU David 4ème Dang Master-Trainee
 37  SIMONNET Matthieu 4ème Dang Master-Trainee
 38 CLUZEAU Aurélien 4ème Dang Master-Trainee
 39 NELET Thierry 4ème Dang Master-Trainee
 40 TA Sophie (F) 4ème Dang Master-Trainee
 41 BALDUCCI Arnaud 4ème Dang Master-Trainee
 42 PAGNON Serge 4ème Dang Master-Trainee

 

Vovinam-Việt Võ Đạo Ý Đại Lợi
Italie / Italia

Tên / Nom / Name

Đẳng Cấp

Grade / Rank

International

Grade / Rank

Ghi chú / Nota

1

Nguyễn Hữu Sang

5ème Dang

Master

 

Vovinam-Việt Võ Đạo Mali
Mali

drapeau-mali 18x12

Tên / Nom / Name

Đẳng Cấp

Grade / Rank

International

Grade / Rank

Ghi chú / Nota

1

NDOYE Oumar vovinam hongdai

4ème Dang

Master-Trainee


Vovinam-Việt Võ Đạo Maroc
Marocco

drapeau-maroc 18x12

Tên / Nom / Name

Đẳng Cấp

Grade / Rank

International

Grade / Rank

Ghi chú / Nota

1

EL ABDELLAOUI Salaheddine vovinam hongdai

4ème Dang

Master-Trainee

 

Vovinam-Việt Võ Đạo Senegal
Sénégal

Tên / Nom / Name

Đẳng Cấp

Grade / Rank

International

Grade / Rank

Ghi chú / Nota

1

SENE Abdoulaye

6ème Dang

Master

2

Seydina Ababacar DIOUF

5ème Dang

Master

  3 KA Maham vovinam hongdai 1 blackbelt 55ème Dang Master-Trainee

4

BA Aliou

4ème Dang

Master-Trainee

  5 CISSE Sadio (F) 4ème Dang Master-Trainee
  6 DIEDHIOU Mohamed Laclatif 4ème Dang Master-Trainee
  7 FALL Moustapha 4ème Dang Master-Trainee
  8 NDIOGOYE Gérald David 4ème Dang Master-Trainee
  9 DIOUF Mouhamadou Moustapha 4ème Dang Master-Trainee
  10 NIANG Mamath 4ème Dang Master-Trainee

 

Vovinam-Việt Võ Đạo Thụy Sĩ
Suisse / Switzerland

Tên / Nom / Name

Đẳng Cấp

Grade / Rank

International

Grade / Rank

Ghi chú / Nota

1

Hà Chí Thành

7ème Dang

Master

2

Phạm Công Hoà vovinam hongdai 1

blackbelt 55ème Dang

Master

3

Phan Đình Tuy Jean

4ème Dang

Master-Trainee

4

HA Julie Xuan Thao (F)

4ème Dang

Master-Trainee

5

HA Laurent Quang Vinh

4ème Dang

Master-Trainee

6

Zara Mark Albert

4ème Dang

Master-Trainee

 

Vovinam-Việt Võ Đạo Liên Bang Nga
Russie / Russia

Tên / Nom / Name

Đẳng Cấp

Grade / Rank

International

Grade / Rank

Ghi chú / Nota

1

PROSHUNIN Leonid

4ème Dang

Master-Trainee

 

Vovinam-Việt Võ Đạo Hoa kỳ
Etats-Unis / USA

Tên / Nom / Name

Đẳng Cấp

Grade / Rank

International

Grade / Rank

Ghi chú / Nota

 

 Trần Đức Hợp (1931-2000)

Thượng Đẳng - Supreme

Master

   Nguyễn Văn Lương

5ème Dang

Master

  Nguyễn Văn Đỏ

4ème Dang

Master-Trainee

   Phạm Phú Thành

5ème Dang

Master

   Nguyễn Dần

Thượng Đẳng - Supreme

Master

 croix  Phùng Mạnh Tâm (1951-2018)

5ème Dang

Master

 croix  Lê Văn Phúc (1934-2020)

Thượng Đẳng - Supreme

Grand Master

 croix  Trần Văn Vịnh (1948-2020) vovinam hongdai 4

blackbelt 88ème Dang

Master

 1 Nguyễn Văn Cường   vovinam-daichuongmon

President World Council of masters

Grand Master

 2  Lê Trọng Hiệp

Thượng Đẳng - Supreme

Grand Master

 3  Phạm Hữu Độ

Thượng Đẳng - Supreme

Grand Master

 4  Trần Bản Quế

Thượng Đẳng - Supreme

Grand Master

 5  Phan Quỳnh

Thượng Đẳng - Supreme

Grand Master

 6  Ngô Hữu Liễn

Thượng Đẳng - Supreme

Grand Master

 7  Trần Thế Phượng

Thượng Đẳng - Supreme

Grand Master

 8  Nguyễn Văn Đông

Thượng Đẳng - Supreme

Grand Master

 9  Huỳnh Trọng Tâm

Thượng Đẳng - Supreme

Grand Master

 10  Nguyễn Thế Hùng Thượng Đẳng - Supreme Grand Master
 11  Võ Văn Trung Thượng Đẳng - Supreme  Grand Master
 12  Trần Văn Bé

8ème Dang

Master

 13  Kiều Công Lang vovinam hongdai 4

blackbelt 88ème Dang

Master

 14  Nguyễn Tiến Hoá

7ème Dang

Master

 15  Tôn Thất Lăng vovinam hongdai 3

blackbelt 77ème Dang

Master

 16 Nguyễn Văn Kính vovinam hongdai 3  blackbelt 77ème Dang  Master
 17  Võ Thành Long

6ème Dang

Master

 18  Bùi Khắc Hùng

6ème Dang

Master

 19  Tạ Văn Lương Việt

6ème Dang

Master

 20  Nguyễn Trung Thành

6ème Dang

Master

 21  Phạm Văn Thành

6ème Dang

Master

 22  Nguyễn Bá Dương

6ème Dang

Master

 23  Phạm Thị Cúc (F)  6ème Dang Master
 24  Trần Huỳnh Long  6ème Dang Master 
 25  Nguyễn T. Kevin vovinam hongdai 2

blackbelt 66ème Dang

Master

 26 Trần Bảy (F) vovinam hongdai 2

blackbelt 66ème Dang

Master

 27  Lê Đoàn vovinam hongdai 2

blackbelt 66ème Dang

Master

 28  Nguyễn Văn Hoàn

5ème Dang

Master

 29  Nguyễn Văn Ngà

5ème Dang

Master

 30  Nguyễn Chính

5ème Dang

Master

 31  Lê Huy Chương

5ème Dang

Master

 32  Lê Quang Liêm

5ème Dang

Master

 33  Trần Văn Hoài

5ème Dang

Master

 34  Phạm Văn Bảo

5ème Dang

Master

 35 Nguyễn Văn Tâm

5ème Dang

Master

 36 Huỳnh Thu Hà (F)

5ème Dang

Master

 37 Lê Tấn Khanh

5ème Dang

Master

 38 Võ Như Thúy (F) vovinam hongdai 1 blackbelt 55ème Dang Master
 39 Diệp Steven vovinam hongdai 1 blackbelt 55ème Dang Master
 40 Nguyễn Hữu Đức Jamie vovinam hongdai 1 blackbelt 55ème Dang Master
 41  Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (F) vovinam hongdai 1

blackbelt 55ème Dang

Master

 42  Nguyễn Văn Phụng

4ème Dang

Master-Trainee

 43  Đỗ Anh Tuấn

4ème Dang

Master-Trainee

 44  Trần Mỹ Đức

4ème Dang

Master-Trainee

 45  Lê Quang Danh

4ème Dang

Master-Trainee

 46  Nguyễn Thị Lài (F)

4ème Dang

Master-Trainee

 47  Cấn Đình Thọ

4ème Dang

Master-Trainee

 48  Trần Văn Thanh

4ème Dang

Master-Trainee

 49  Wòng Cầu

4ème Dang

Master-Trainee

 50  Nguyễn T. Thomas

4ème Dang

Master-Trainee

 51  ORNELAS José

4ème Dang

Master-Trainee

 52  Phạm Công An

4ème Dang

Master-Trainee

 53 Phạm Hoàng Đức

4ème Dang

Master-Trainee

 54 Nguyễn Viết Hùng 4ème Dang Master-Trainee
 55 EDWIN Thanh Tong 4ème Dang Master-Trainee
 56 Nguyễn Tài 4ème Dang Master-Trainee
 57 Lê  Minh Đức 4ème Dang Master-Trainee
 58 Tống Tùng vovinam hongdai

blackbelt 44ème Dang

Master-Trainee

 59 Nguyễn Hùng Dũng 4ème Dang Master-Trainee
 60 Andy Chau 4ème Dang Master-Trainee
 61 Tran Ngoc Chinh 4ème Dang Master-Trainee

 

Vovinam-Việt Võ Đạo Ukraina
Ukraine / Ukraina

Tên / Nom / Name

Đẳng Cấp

Grade / Rank

International

Grade / Rank

Ghi chú / Nota

1

Maksym Vershyna vovinam hongdai 1

blackbelt 55ème Dang

Master

 

Vovinam-Việt Võ Đạo Việt Nam
Vietnam

Tên / Nom / Name

Đẳng Cấp

Grade / Rank

International

Grade / Rank

Ghi chú / Nota

   Phùng Mạnh Chữ (1938-1967)

Thượng Đẳng - Supreme

Grand Master

   Trần Huy Phong (1938-1997)

Chưởng Môn - Patriarch

Grand Master

   Trịnh Ngọc Minh (1939-1998)

Thượng Đẳng - Supreme

Grand Master

   Lê Sáng (1920-2010)

Chưởng Môn - Patriarch

Grand Master

  croix  Nguyễn Văn Thông (1925-2019)

Thượng Đẳng - Supreme

Grand Master

  croix  Ngô Kim Tuyền (1947-2019)

Thượng Đẳng - Supreme

Grand Master

  croix  Phan Dương Bình (1929-2020)

Thượng Đẳng - Supreme

Grand Master

  1  Trần Tấn Vũ

Thượng Đẳng - Supreme

Grand Master

  2  Vũ Kim Trọng

Thượng Đẳng - Supreme

Grand Master

  3  MIETHE-GABICHE Didier vovinam hongdai 2

blackbelt 66ème Dang

Master

  4  Trương Quang An

5ème Dang

Master

  5  Văn Chu Đồng

5ème Dang

Master

  6  Nguyễn Xuân Hải

5ème Dang

Master

  7  Nguyễn Mạnh Thắng

5ème Dang

Master

  8  Lê Hoàng Ngân

5ème Dang

Master

  9  Nguyễn Văn Chi

4ème Dang

Master-Trainee

 10  Trần Mạnh Lương

4ème Dang

Master-Trainee