Thông báo tổ chức khoá thi kỹ thuật và trình luận án võ học quốc tế Nhân đại hội thế giới kỳ 8 Vovinam-Việt Võ Đạo

Ủy Ban Khảo Thí Quốc Tế

La Commission Internationale des Examens

The International Board of the Exams

 

Réf : 16-2015-CT/UBKThiQT_VN  

 

Vs Lê Công Danh

 

Chủ tịch Ủy ban khảo thí quốc tế

 

Thông báo tổ chức khoá thi kỹ thuật vàl uận án võ học quốc tế

Nhân đại hội thế giới kỳ 8 Vovinam-Việt Võ Đạo 

 • Chiếu theo biên bản đại hội võ sư thế giới 1996 tại Paris về việc thành lập Hội đồng võ sư và Tổng liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo thế giới. 

 • Chiếu theo Nội qui của Hội đồng võ sư thế giới và quyền hạn của Ủy ban khảo thí quốc tế. 

 • Chiếu theo điều 11 và 12, Nội qui của Hội đồng võ sư thế giới về quyền hạn và điều kiện thành lập Hội đồng giám khảo quốc tế. 

 • Chiếu theo Qui ước đẳng cấp quốc tế, biểu quyết ngày 19-08-2000 tại California, Hoa Kỳ. Tu chỉnh tháng 5-2012 tại Paris nhân đại hội thế giới kỳ 7. 

 • Chiếu theo chương trình của Ban tổ chức Đại hội võ sư thế giới kỳ 8 tại California, USA 

Nay thông báo : 

Ủy ban khảo thí quốc tế sẽ tổ chức một khoá thi cao đẳng quốc tế và trình luận án võ sư dành cho các trình độ chuẩn cao đẳng trở lên vào ngày 08 tháng 07-2016 tại California, USA. 

1-    Điều kiện chung cho tất cả các thí sinh 

 • Gửi phiếu ghi danh xin thi hoặc xin trình luận án trước ngày 01/05/2016.
 • Lệ phí thi : 100€ (đóng tại chỗ)
 • Yêu cầu gửi về địa chỉ : Vs Trần nguyên Đạo, 70 Rue M. Murat – 77.340 Pontault Combault – France, ĐT : 00.33.6.09.95.20.00 – Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2-     Chương trình thi dành cho trình độ chuẩn cao đẳng (huyền đai đệ tứ đẳng quốc tế) :

 • Gồm các bài bản sau đây : 

  • Đại Đao Quyền Pháp
  • Ngọc Trản Quyền
  • 12 thế Tay Thước Mộc Bản
  • Song Luyện 4 

 • Phương thức chấm thi sẽ được chia thành hai phần như sau : 

 • Trình bầy kỹ thuật, bài bản
 • Kiến thức võ học : Các giám khảo sẽ đặt các câu hỏi liên quan đến các bài bản trình bầy 

3-    Điều kiện xin trình luận án thi lên chuẩn cao đẳng và võ sư trở lên : 

 • Gửi tối thiểu 5 luận án, trước ngày : 01-05-2016.
 • Yêu cầu gửi về các địa chỉ : 

 • 3 bản vềVs Trần nguyên Đạo, 70 Rue M. Murat – 77.340 Pontault Combault – France, ĐT : +33(0) 6.09.95.20.00 – Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 • 1 bản vềVs Lê Công Danh, 19 STILT CLOS - HINCHINBROOK -  N.S.W. 2168 - Sydney – Australia - ĐT: (+61) 425 263 773– Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 • 1 bản về: Vs Ngô Hữu Liễn, 6811 Coral Ridge – Texas 77069 – USA - ĐT : (+1).281 893.6221 – Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

4-    Thành phần Ban giám khảo quốc tế sẽ được thành lập trong những ngày sắp tới 

Sydney ngày 15-10-2015 

Chủ tịch Ủy ban khảo thí quốc tế

Vs Lê Công Danh