Thư chúc mừng từ Liên Trung Tâm Huấn Luyện Vovinam-Việt Võ Đạo Hoa Kỳ

logo lientrungtam-usa

 


 

THƯ CHÚC MỪNG

Kính gởi Ban Tổ Chức Đại Hội Võ Sư Thế Giới Kỳ 7, tại Paris, Pháp quốc.

Thay mặt Ban Cố Vấn và Hội Đồng Võ Sư Liên Trung Tâm Huấn Luyện Vovinam-Việt Võ Đạo Hoa Kỳ, chúc mừng Đại Hội Võ Sư Thế Giới Kỳ 7 năm2012, thành công mỹ mãn.

Liên Trung Tâm, ủy quyền Võ Sư Phạm Văn Bảo, đại diện chúng tôi tại đại hội kỳ 7. Kính nhờ Ban Tổ Chức chuyển lời thăm hỏi của chúng tôi đến quý vị tham dự đại hội.

Kính Chào

Vs Nguyễn Văn Đông (Ban Cố Vấn)
Vs Trần Huỳnh Long (Chủ Tịch Liên Trung Tâm)
Vs Trần Văn Thanh (Ban Chấp Hành)
Vs Nguyễn Minh Hoàng (Ban Chấp Hành)
Vs Lê Nguyễn Bảo Chương (Ban Chấp Hành)
Vs Ronnie Châu (Ban Chấp Hành)

 


 

THƯ CHÚC MỪNG

Kính gởi Ban Tổ Chức Đại Hội Võ Sư Thế Giới Kỳ 7 năm 2012, tại Paris, Pháp quốc

Chúng tôi gồm các cựu môn sinh Saint Thomas, Vĩnh Viễn, Hoa Lư, Nha Trang, Biên Hòa, Vĩnh Long, Sa Đéc và hải ngoại.

Kính chúc Đại Hội Võ Sư Thế Giới Kỳ 7, được mọi điều tốt đẹp, thành công, bầu chọn được những người có khả năng, xứng đáng cho nhiệm kỳ 2012-2016.

Đồng Kính Chúc
Vs Trần Văn Bé (Saint Thomas)
Vs Nguyễn Thị Lài (Hoa Lư)
Vs Phùng Mạnh Tâm (Saint Thomas)
Vs Nguyễn Văn Đông (Vĩnh Viễn)
Vs Nguyễn Thế Tài (Hoa Lư)
Vs Phạm Văn Bảo (Hoa Lư)
Vs Nguyễn Văn Nga (Vĩnh Long)
Vs Lê Tấn Khanh (Sa Đéc)
Vs Trần Văn Hoài (Nha Trang)
Vs Wòng Cầu (Biên Hòa)
Vs Lê Quang Liêm (Hoa Lư)
Vs Tạ Văn Lương Việt (Hoa Lư)

 

Thay mặt các võ sư, huấn
luyện viên, các môn sinh các
cấp Liên Đoàn Vovinam Việt
Võ Đạo Tây Hoa Kỳ. Chúng
tôi, các môn sinh Vovinam
Việt Võ Đạo gởi lời chúc mừng
đến ban tổ chức Đại hội
Vovinam Việt Võ Đạo Thế Giới
lần thứ 7 Paris năm 2012. Hội
Đồng Võ Sư Thế Giới, Tổng
Liên Đoàn Thế Giới sẽ đạt sự
thành công nhất trên mội
phượng diện để xiển dương
nền võ học Vovinam Việt Võ
Đạo càng ngày càng vững
mạnh trên thế giới mà nhân
loại đã được thừa kế nền võ
học nầy từ vị sáng tổ bất
khuất Nguyễn Lộc và công
sức phát triển của các bậc
tiền nhân mộn phái.