Các Liên Đoàn Quốc Gia

Các Liên Đoàn Quốc Gia đã được công nhận từ đại hội 1996 đến nay, gồm 13 Liên Đoàn và 19 quốc gia với quyền biểu quyết.

Liên Đoàn Quốc Gia sáng lập viên :

        1.    Liên Đoàn Bỉ
        2.    Liên Đoàn Pháp
        3.    Liên Đoàn Đức
        4.    Liên Đoàn Thụy Sĩ
        5.    Liên Đoàn Úc Đại Lợi

Liên Đoàn Quốc Gia được công nhận từ năm 2001 đến 2008 :

        6.    Liên Đoàn Gia Nã Đại
        7.    Vovinam-VVĐ Bạch Nga
        8.    Vovinam-VVĐ Ukraina
        9.    Vovinam-VVĐ Maroc
        10.   Liên Đoàn Senegal
        11.   Liên Đoàn MiềnTây Hoa Kỳ
        12.   Liên Đoàn Texas - Hoa Kỳ
        13.   Vovinam-VVĐ Tây Ban Nha
        14.   Liên Đoàn Burkina-Faso

Phong trào quốc gia dự khuyết chưa có quyền biểu quyết :

        15.   Vovinam-VVĐ Guinée
        16.   Vovinam-VVĐ Togo
        17.   Vovinam-VVD Côte d’Ivoire
        18.   Vovinam-VVĐ Mali
        19.   Vovinam-VVĐ Liên Xô