Thông báo tổ chức trình luận án võ học quốc tế tháng 07-2022

Le Conseil Mondial des Maîtres Vovinam-VietVoDao
The World Council of Masters Vovinam-VietVoDao

Ủy Ban Khảo Thí Quốc Tế
La Commission Internationale des Examens
The International Board of the Exams


Réf : 22-2022-CT/UBKThiQT_VN 

Vs Nguyễn Tiến Hội

Chủ tịch Ủy ban Khảo thí Quốc tế

 

Thông báo tổ chức

trình luận án võ học quốc tế

tháng 07-2022

vvd logo congres 2022 noir 

Download


 • Chiếu theo biên bản đại hội võ sư thế giới 1996 tại Paris về việc thành lập Hội đồng võ sư và Tổng Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới. 
 • Chiếu theo Nội qui của Hội đồng võ sư Thế giới và quyền hạn của Ủy ban khảo thí Quốc tế. 
 • Chiếu theo điều 11 và 12, Nội qui của Hội đồng võ sư Thế giới về quyền hạn và điều kiện thành lập Hội đồng giám khảo Quốc tế. 
 • Chiếu theo Qui Ước Đẳng Cấp Quốc Tế, biểu quyết ngày 19-08-2000 tại California, Hoa Kỳ và tu chỉnh ngày : 04-05-2008 tại Paris, Pháp, 29-05-2012 tại Paris, Pháp và 28-07-2016 tại California Hoa Kỳ. 
 • Chiếu theo chương trình của Ban tổ chức đại hội Vovinam-VVĐ Thế giới lần thứ 9 Paris-2022. 

Nay thông báo : 

Ủy ban khảo thí Quốc tế sẽ tổ chức một khoá thi trình độ Chuẩn Hồng đai và trình luận án (hoặc tiểu luận) quốc tế dành cho các trình độ Chuẩn cao đẳng trở lên vào Tháng 07-2022 tại Paris, Pháp. 

1-     Điều kiện hành chánh 

  • Gửi phiếu ghi danh xin thi hoặc trình luận án (Fiche inscription examen international), gửi trước ngày 30/05/2022.
   • Lệ phí thi : 100€ (đóng tại chỗ, trước khi thi). 
  • Yêu cầu gửi về địa chỉ : Vs Nguyễn Tiến Hội, Kugelfangtrft 144 – D 30657 Hannover – Germany, ĐT : +49 511 606 2649 – Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

2-     Chương trình thi dành cho trình độ Chuẩn cao đẳng (huyền đai đệ tứ đẳng quốc tế) : 

  • Gồm các bài bản sau đây : 
   • Đại Đao Quyền Pháp
   • Ngọc Trản Quyền
   • 12 thế Tay Thước Mộc Bản
   • Song Luyện 4
   • Song Luyện Vật 3 
  • Phương thức chấm thi sẽ được chia thành hai phần như sau : 
   • Trình bầy kỹ thuật, bài bản
   • Kiến thức võ học : Các giám khảo sẽ đặt các câu hỏi liên quan đến các bài bản trình bầy 

3-      Điều kiện trình luận án 

   • Gửi tối thiểu 6 luận án, trước ngày : 30-05-2022.
   • Yêu cầu gửi về các địa chỉ : 
    • 3 bản vềVs Trần nguyên Đạo, 70 Rue M. Murat – 77.340 Pontault Combault – France, ĐT : +33 6.09.95.20.00 – Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
    • 1 bản vềVs Nguyễn Tiến Hội, Kugelfangtrft 144 – D 30657 Hannover – Germany, ĐT : +49 511 606 2649 – Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
    • 1 bản về: Vs Ngô Hữu Liễn, 6811 Coral Ridge – Texas 77069 – USA - ĐT : +1 281 893.6221 – Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
    • 1 bản về : Vs Nguyễn Văn Cường, 5612 woodmont Dr. Oklahoma – OK 73135 – USA ĐT : +1 405 737.3902 – Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

4-     Thành phần Ban giám khảo Quốc tế sẽ được thành lập trong những ngày sắp tới

 

Hannover ngày 09-01-2022 

Chủ tịch Ủy ban khảo thí Quốc tế

Vs Nguyễn Tiến Hội


 

Bản sao kính gửi : 

 • Vs Ngô Hữu Liễn, Chủ tịch Thượng hội đồng võ sư Thế giới
 • Vs Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch. Vs Hà Kim Khánh,Tổng thư ký, Hội đồng võ sư Thế giới.
 • Các võ sư thành viên Hội đồng Võ sư Thế giới.
 • Võ sư Nguyễn Thế Trường, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới và các liên đoàn quốc gia thành viên.
 • Các võ sư Ủy viên Ủy ban Khảo thí Quốc tế : Nguyễn Văn Đông, Huỳnh Trọng Tâm và Trần Nguyên Đạo.

vvd logo congres 2022 rectangle