LỜI CHÚC MỪNG TỪ CHỦ TỊCH LIÊN ĐOÀN TÂY HOA KỲ

vovinam federation-western-us

Thay mặt các võ sư, huấn luyện viên, các môn sinh các cấp Liên Đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Tây Hoa Kỳ. Chúng tôi, các môn sinh Vovinam Việt Võ Đạo gởi lời chúc mừng đến ban tổ chức Đại hội Vovinam Việt Võ Đạo Thế Giới lần thứ 7 Paris năm 2012.

Hội Đồng Võ Sư Thế Giới, Tổng Liên Đoàn Thế Giới sẽ đạt sự thành công nhất trên mội phượng diện để xiển dương nền võ học Vovinam Việt Võ Đạo càng ngày càng vững mạnh trên thế giới mà nhân loại đã được thừa kế nền võ học nầy từ vị sáng tổ bất khuất Nguyễn Lộc và công sức phát triển của các bậc tiền nhân môn phái.

VÕ SƯ NGUYỄN VĂN TÂM

Thay mặt các võ sư, huấn
luyện viên, các môn sinh các
cấp Liên Đoàn Vovinam Việt
Võ Đạo Tây Hoa Kỳ. Chúng
tôi, các môn sinh Vovinam
Việt Võ Đạo gởi lời chúc mừng
đến ban tổ chức Đại hội
Vovinam Việt Võ Đạo Thế Giới
lần thứ 7 Paris năm 2012. Hội
Đồng Võ Sư Thế Giới, Tổng
Liên Đoàn Thế Giới sẽ đạt sự
thành công nhất trên mội
phượng diện để xiển dương
nền võ học Vovinam Việt Võ
Đạo càng ngày càng vững
mạnh trên thế giới mà nhân
loại đã được thừa kế nền võ
học nầy từ vị sáng tổ bất
khuất Nguyễn Lộc và công
sức phát triển của các bậc
tiền nhân mộn phái.