Báo cáo kết quả thi và trình luận án võ sư quốc tế 2016

 

Báo cáo kết quả thi và trình luận án võ sư quốc tế

Nhân đại hội Vovinam-Việt Võ Đạo thế giới kỳ thứ 8 tại California – Hoa kỳ

Nơi gửi : Vs Trần Nguyên Đạo

Trưởng ban tổ chức

 Nơi đến :  Vs Lê Công Danh

Chủ tịch Ủy ban khảo thí quốc tế

 Chiếu theo thông báo thành lập Hội đồng giám khảo quốc tế, khoá I-2016, số : 16-2015-CT/UBKThiQT,  ngày 15-10-2015 của võ sư Lê Công Danh, Chủ tịch Ủy ban khảo thí quốc tế.

 Ngày 14 tháng 7-2016, Hội đồng võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo thế giới đã tổ chức một khoá khi và trình luận án quốc tế nhân đại hội Vovinam-Việt Võ Đạo thế giới kỳ thứ 8 tại bang California, Hoa Kỳ. 

Các khóa thi và trình luận án quốc tế được đặt dưới sự tổ chức của Liên đoàn Vovinam-Việt Võ  Đạo Tây Hoa Kỳ.

Xem hình :  https://goo.gl/photos/AzHvxtBiDkLfWkCr6


Các kết quả và thành phần ban giám khảo được chia ra như sau : 

I.Thi trình độ Chuẩn hồng đai (Huyền đai đệ tứ đẳng) khoá 1.1- 2016, gồm có : 

Thí sinh SAWADOGO Philippe

 • Sinh ngày 31/12/1970
 • Tổng thư ký Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Burkina-Faso (Phi châu)

 Các bài bản được ấn định gồm 8 bộ môn như sau :

 • Nhật Nguyệt Đại Đao Quyền Pháp và trả lời kiến thức võ học
 • Ngọc Trản Quyền và trả lời kiến thức võ học
 • Song Luyện 4 và trả lời kiến thức võ học
 • 12 thế tay thước Mộc Bản và trả lời kiến thức võ học

 Kết quả, thí sinh SAWADOGO Philippe đạt trình độ cùng sự khen ngợi của Ban giám khảo

 Thành phần Ban giám khảo được chia ra như sau : 

Chủ tịch Hội đồng khảo thí

Vs Lê Công Danh

Ban giám khảo Vovinam-Việt Võ Đạo quốc tế

Vs Nguyễn Hữu Tô Đồng

Vs Trần Nguyên Đạo

Vs Nguyễn Thế Trường

Vs Võ Trung

Xem thêm hình :  https://goo.gl/photos/AzHvxtBiDkLfWkCr6

 II.Đệ trình luận án thi lên Hồng đai I cấp (Huyền đai đệ ngũ đẳng) khoá 1.2-2016, gồm có :

 

Võ sư Nguyễn Văn Tâm

 • Sinh ngày 14/01/1960 (56 tuổi), Quốc tịch Hoa Kỳ
 • Chủ tịch Hội đồng võ sư Liên đoàn Vovinam-VVĐ Tây Hoa Kỳ

 

 • Đề tài tiểu luận : « 12 thế súng» (bằng tiếng Việt).
 • Vs đỡ đầu : Vs Nguyễn Văn Đông và Võ Trung
 • Kết quả : Thứ Hạng

 Thành phần Ban giám khảo được chia ra như sau :  

Chủ tịch Hội đồng khảo thí

Vs Lê Công Danh

Ban giám khảo Vovinam-Việt Võ Đạo quốc tế

Vs Trần Bản Quế

Vs Ngô Hữu Liễn

Vs Nguyễn Văn Cường

Vs Trần Nguyên Đạo

Vs đỡ đầu

Vs Nguyễn Văn Đông và Võ Trung

Thư ký đoàn

Vs Hà Kim Khánh

Ban giám sát

Vs Phùng Mạnh Tâm

Vs Phạm Đình Tự

Vs Huỳnh Hữu Quí

Vs Nguyễn Bá Dương

Vs Phạm Thị Cúc

 III. Đệ trình luận án thi lên Hồng đai I cấp  (Huyền đai đệ ngũ đẳng) khoá 1.3-2016, gồm có : 

 

Võ sư SEURIN Thierry

 • Sinh ngày 06/06/1957 (59 tuổi), Quốc tịch Pháp
 • Thành viên Hội đồng võ sư Vovinam-VVĐ Pháp quốc

 

 • Đề tài luận án : « Học tập và kỹ năng thu nhận» (bằng tiếng Pháp).
 • Vs đỡ đầu : Vs Trần Nguyên Đạo
 • Kết quả : Bình hạng

 

Võ sư DIOUF Seydina

 • Sinh ngày 17/12/1955 (61 tuổi), Quốc tịch Senegal
 • Bác sĩ, giám đốc bệnh viện, Chủ tịch Liên đoàn Vovinam-VVĐ Senegal (Phi châu)

 

 • Đề tài luận án : « Các phương pháp phòng hờ tai nạn và thương tích khi tập Vovinam-VVĐ » (bằng tiếng Pháp)
 • Vs đỡ đầu : Vs Trần Nguyên Đạo
 • Kết quả : Ưu hạng


Thành phần Ban giám khảo được chia ra như sau :

Chủ tịch Hội đồng khảo thí

Vs Lê Công Danh

Ban giám khảo Vovinam-Việt Võ Đạo quốc tế

Vs Trần Bản Quế

Vs Ngô Hữu Liễn

Vs Nguyễn Văn Cường

Vs đỡ đầu

Vs Trần Nguyên Đạo

Thư ký đoàn

Vs Hà Kim Khánh

Ban giám sát

Vs Phùng Mạnh Tâm

Vs Võ Trung

Vs Nguyễn Thế Hùng

Vs Nguyễn Thế Trường

Vs Trần Văn Vịnh

 IV. Đệ trình luận án, không xin thi lên đẳng cấp khoá 1.4-2016, gồm có :  

 

Võ sư Nguyễn Thế Trường

 • Sinh ngày 04/01/1954 (62 tuổi), Quốc tịch Pháp
 • Chủ tịch Tổng liên đoàn Vovinam-VVĐ thế giới

 

 • Đề tài luận án : « Diện Chẩn phục vụ cho Vovinam-VVĐ» (bằng tiếng Pháp).
 • Vs đỡ đầu : Vs Trần Nguyên Đạo
 • Kết quả : Ưu hạng

 Thành phần Ban giám khảo được chia ra như sau : 

Chủ tịch Hội đồng khảo thí

Vs Lê Công Danh

Ban giám khảo Vovinam-Việt Võ Đạo quốc tế

Vs Trần Bản Quế

Vs Ngô Hữu Liễn

Vs Nguyễn Văn Cường

Vs đỡ đầu

Vs Trần Nguyên Đạo

Thư ký đoàn

Vs Hà Kim Khánh

Ban giám sát

Vs Phùng Mạnh Tâm

Vs Nguyễn Hữu Tô Đồng

Vs Nguyễn Thế Hùng

Vs Phạm Đình Tự

Vs Nguyễn Bá Dương

 V.Đệ trình luận án không xin thi lên đẳng cấp khoá 1.5-2016, gồm có :

 

Võ sư Trần Nguyên Đạo

 • Sinh ngày 01/07/1956 (60 tuổi), Quốc tịch Pháp
 • Tổng thư ký Hội đồng võ sư Vovinam-VVĐ thế giới

 

 • Đề tài luận án : « Khí công dưỡng sinh và khí công võ gia» (bằng tiếng Việt).
 • Vs đỡ đầu : Vs Phan Dương Bình
 • Kết quả : Ưu hạng với lời khen của Hội đồng Giám Khảo

 Thành phần Ban giám khảo được chia ra như sau :

Chủ tịch Hội đồng khảo thí

Vs Lê Công Danh

Ban giám khảo Vovinam-Việt Võ Đạo quốc tế

Vs Trần Bản Quế

Vs Ngô Hữu Liễn

Vs Nguyễn Văn Cường

Vs đỡ đầu

Vs Phan Dương Bình

Thư ký đoàn

Vs Hà Kim Khánh

Ban giám sát

Vs Phùng Mạnh Tâm

Vs Phạm Đình Tự

Vs Huỳnh Hữu Quí

Vs Kiều Công Lang

Vs Tôn Thất Lang

 Làm tại Paris ngày 12-01-20117.

Vs Trần Nguyên Đạo 

sign master dao