Những Ngôi Sao Sáng Vovinam - Việt Võ Đạo

Lược sử cố Võ sư Chưởng môn Trần Huy Phong (1938-1997)

 Download

Lược sử cố Võ sư Chưởng môn

Trần Huy Phong

 (1938-1997)

vovinam-daichuongmon

 

     • Chưởng môn Vovinam-Việt Võ Đạo (1986-1990)
     • Hồng đai đệ ngũ cấp (huyền đai đệ cửu đẳng quốc tế - 1973)
     • Bạch đai thượng đẳng (huyền đai đệ thập đẳng quốc tế - 1990). 

 

 • 1960-1964 : Thay thế võ sư Sáng tổ, lãnh đạo Môn phái.
 • 1964-1967 : Phụ tá Chưởng môn, Trưởng Ban huấn luyện kiêm Trưởng Ban nghiên kế.
 • 1967-1973 : Tổng đoàn trưởng Tổng đoàn Thanh niên Việt Võ Đạo.
 • 1973-1975 : Tổng cục trưởng Tổng cục Huấn luyện Vovinam Vìệt Võ Đạo, kiêm Chủ tịch văn phòng phát triển Vovinam-Việt Võ Đạo Quốc tế
 • 1986-1990 : Chưởng môn Vovinam Việt Võ Đạo
 • 1996-1997 : Sáng lập viên Hội đồng võ sư và Tổng Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới.

 

Lire plus

Lược sử Võ sư Niên trưởng Ngô Kim Tuyền (1947-2019)

Download

 

Lược sử Võ sư Niên trưởng Ngô Kim Tuyền (1947-2019) 

vovinam-bachdai-thuongdang

     • Bạch Đai Thượng Đẳng (2008).
     • Hồng đai nhị cấp (1993).
     • Cục trưởng Cục huấn luyện Tây-Bắc (1970-1975).


Lire plus

Tiểu sử Võ sư Niên trưởng Trần Đức Hợp (1931-2000)

Download

 

Tiểu sử Võ sư Niên trưởng 

 Trần Đức Hợp (1931-2000) 

vovinam-bachdai-thuongdang

     • Bạch đai Thượng đẳng (1996).
     • Hồng đai Nhị cấp (1967).
     • Huấn luyện viên Ngự Lâm Quân của cựu Hoàng Bảo Đại (1953).
     • Môn đệ trực tiếp của Võ sư Sáng tổ Nguyễn Lộc (1948).
     • Thành viên Thượng Hội đồng Võ sư Thế giới.

Lire plus

Lược sử Võ sư Niên trưởng Nguyễn Dần (1928-2016)

Download

 Lược sử Võ sư Niên trưởng

Nguyễn Dần

 (1928-2016) 

vovinam-bachdai-thuongdang

     • Bạch đai Chủ tịch Hội đồng võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới (Phụ chú 1).
     • Môn đệ trực tiếp của võ sư Sáng tổ Nguyễn Lộc.
     • Chủ tịch Tổng Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Quốc tế (1990-1992).
     • Chủ tịch Hội đồng Võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới (3 nhiệm kỳ 2004-2016).

Lire plus