Thi – trình luận án và đề nghị tấn phong đẳng cấp trình độ cao đẳng Paris 2022

Le Conseil Mondial des Maîtres Vovinam-VietVoDao
The World Council of Masters Vovinam-VietVoDao

logo vovinam vvd officiel 80x120


Réf : 132-22-TTK/VN-09-02-2022 

Chủ Tịch       : Grand Master NGUYEN Van Cuong (President)

Tổng Thư Ký : Master HA Kim Khanh

(General Secretary) 

Thành Viên (Members) :

Master DIOUF Seydina (Senegal)

Master HUYNH Huu Qui (Belgium)

Master MIESCH Philippe (France)

Grand Master NGUYEN The Hung (Usa)

Master PHAM Thi Cuc (Usa) 

Thi – trình luận án và đề nghị tấn phong

đẳng cấp trình độ cao đẳng

Download

Kính thưa quí thầy 

Đại hội thế giới lần thứ IX và Giải vô địch thế giới Vovinam-Việt Võ Đạo lần thứ VI sẽ được tổ chức từ ngày 20 đến 23/7/2022 tại Paris - Pháp. Bên cạnh việc bầu cử chọn lựa các thành viên lãnh đạo của Hội đồng Võ sư Thế giới và Tổng Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới, đây cũng sẽ là cơ hội để các võ sư thi lên đẳng cấp và bảo vệ luận án của mình.  

Thi và trình luận án võ sư Quốc tế 

Quí vị đã nhận được thông báo của Võ sư Niên trưởng Nguyễn Tiến Hôi, Chủ tịch Ủy ban Khảo thí Quốc tế, đã nêu rõ nội dung chi tiết về việc thi lên đẳng cấp và các thể thức trình luận án võ sư Quốc tế. 

Hội đồng Võ sư Thế giới khuyến khích quí võ sư ghi danh xin thi, bởi công việc trình luận án là một hành động góp phần trực tiếp nâng cao giá trị đẳng cấp Vovinam-Việt Võ Đạo, vinh danh nền võ học Việt Nam và phong phú hoá nền thể dục thể thao thế giới. 

Các võ sư được đề nghị Tấn Phong 

Chiếu theo Chương III, Điều 11.3, Qui ước Đẳng cấp Quốc tế, được biểu quyết ngày 19/08/2000 và được tu chỉnh ngày 28-05-2012, nhân Đại hội Võ sư Thế giới Kỳ 7 tại Paris, Pháp, thì các võ sư không có điều kiện trình luận án, cũng có thể được cứu xét và tấn phong đẳng cấp, nhưng phải hội đủ các điều kiện sau đây : 

    1. Vẫn còn đang sinh hoạt tích cực.
    2. Có một quá trình và công lao phát huy môn phái cao.
    3. Có thâm niên tối thiểu là 6 năm so với đẳng cấp hiện tại.
    4. Được Ủy ban Khảo thí Quốc tế, hoặc do các Chủ tịch Hội đồng Võ sư Quốc gia lập hồ sơ đề nghị tấn thăng lên Hội Đồng Võ sư Thế giới. 

Với tư cách Tổng thư ký Hội đồng Võ sư Thế giới, tôi yêu cầu các võ sư thành viên Hội đồng Khảo thí Quốc tế và các võ sư Chủ tịch Hội đồng võ sư Quốc gia, thiết lập các hồ sơ

(xem hồ sơ đề nghị tấn phong : VVN Mondial-Fiche proposition de grade-2022A)

đề nghị tấn phong đẳng cấp cho các võ sư có đủ điều kiện theo qui định trong vùng trách nhiệm của mình. 

 

Paris ngày 09/02/2022

 

Võ sư Hà Kim Khánh

Tổng thư ký Hội đồng Võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới

 

Bản sao kính gửi : 

-        Thượng Hội đồng Võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới.

-        Hội đồng Võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới.

-        Chủ tịch Tổng Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới.

-        Các Liên đoàn Quốc gia thành viên Tổng Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới.

-        Các thành viên Hội đồng Khảo thí Quốc tế.

-        Các Chủ tịch Hội đồng Võ sư Quốc gia.