Nguyên Tắc Sinh Hoạt Đại Hội Vovinam-Việt Võ Đạo Thế Giới kỳ 7 - 2012

Đại Hội Võ Sư và Tổng Liên Đoàn Vovinam-VVĐ Thế Giới kỳ 7, năm nay, sẽ được tổ chức tại Paris-Pháp vào các ngày 28, 29 tháng 5 – 2012.

 • Ban Tổ Chức được đặt dưới sự điều động của Tổng Thư Ký Hội Đồng Võ Sư Thế Giới và Chủ Tịch Tổng Liên Đoàn Thế Giới.
 • Chủ đề của đại hội là : Phát Triển - Tự ChủTruyền Thống, trong một tổ chức quốc tế đúng nghĩa.

Chúng tôi xin gửi đến quí vị Vs và các lãnh đạo Liên đoàn quốc gia, nghị trình tạm thời và các nguyên tắc sinh hoạt của đại hội thế giới kỳ 7 với kỳ vọng sau đây :

 1. Tạo một môi trường sinh hoạt mạch lạc có phương pháp.
 2. Xây dựng một thể thức sinh hoạt của một tổ chức quốc tế đúng nghĩa : Dân sự, phi chính phủ và đứng ngoài mọi chính kiến.
 3. Tạo một nhịp cầu giữa các thế thệ. Không phân biệt đẳng cấp, tuổi tác và quá trình sinh hoạt. Cho phép tất cả các võ sư trên thế giới được quyền đóng góp và hãnh diện về nền văn hoá võ thuật Vovinam-VVĐ.

Paris / Lyon, ngày 24-02-2012

Hội Đồng VSTG và TLĐ/TG

Các chữ viết tắt :

Đại Hội VSTG    : Đại Hội Võ Sư Thế Giới
Hội Đồng VSTG : Hội Đồng Võ Sư Thế Giới
TLĐ/TG              : Tổng Liên Đoàn Thế Giới
UBKTQT            : Ủy Ban Kỹ Thuật Quốc Tế


Các Nguyên Tắc Chung

Các nguyên tắc sinh hoạt dưới đây là những tóm lược theo Nội Qui Sinh Hoạt của Hội Đồng Võ Sư Vovinam-VVĐ Thế Giới đã được tu chỉnh và chính thức áp dụng kể từ ngày 01-07-2008.

Bản nội qui sinh hoạt này gồm 46 trang, chứa đựng rất nhiều “điều luật” và các chi tiết theo từng cơ chế. Chính vì thế Ban Tổ Chức (BTC) xin tóm tắt một số những điều luật chính, thành “Các Nguyên Tắc Chung” hầu tiết kiệm thời giờ cho quí thầy và hy vọng rằng, qua đó, các sinh hoạt của đại hội sẽ đạt được sự mạch lạc, nghiêm túc của một tập thể có tổ chức. Tuy nhiên BTC sẽ gửi nguyên văn Nội Qui Sinh Hoạt của Hội Đồng VSTG đến tất cả các võ sư thành viên nếu quí vị yêu cầu..

Sơ đồ hệ thống bầu cử


Những nguyên tắc chung về : Bầu Cử - Đề Cử - Biểu Quyết - Ủy Quyền

1. Nguyên tắc qui định :

 1. Đại Hội Võ Sư Thế Giới được triệu tập bởi Tổng Thư Ký Hội Đồng VSTG.
 2. Đại Hội TLĐ/TG do Chủ Tịch TLĐ/TG triệu tập.
 3. Tổng số phiếu hiện diện và phiếu ủy quyền phải có trên 2 phần 3 (60% +1), trên tổng số phiếu của các thành viên Đại Hội VSTG hoặc cử tri đoàn của TLĐ/TG.

2. Nguyên tắc đa số tương đối được áp dụng cho việc bầu cử :

 1. Các thành viên Hội Đồng VSTG ( các ứng cử viên cao phiếu nhất sẽ đắc cử).
 2. Chủ Tịch Tổng Liên Đoàn Thế Giới (ứng cử viên cao phiếu nhất sẽ đắc cử).

3. Nguyên tắc đa số quá bán (50%+1 trên tổng số phiếu) được áp dụng cho các việc :

 1. Biểu quyết các dự án như : Nội Qui, Qui Lệ, Qui Ước, cập nhật nhật hoá 10 điều tâm niệm, hệ thống đẳng cấp ...
 2. Các Vs xin gia nhập Đại Hội VSTG..

4. Nguyên tắc bầu cử :

 1. Nguyên tắc bỏ phiếu kín được áp dụng cho các trường hợp liên quan đến một cá nhân hoặc các chức vụ trong Hội Đồng VSTG hoặc TLĐ/TG.
 2. Nguyên tắc biểu quyết bằng cách "giơ tay", trong các trường hợp không liên quan đến một cá nhân. Nhưng phương pháp bỏ phiếu kín sẽ được áp dụng trong trường hợp có sự yêu cầu của ít nhất 3 võ sư.
 3. Trong trường hợp đồng phiếu, thì phương pháp bắt thăm sẽ được áp dụng.

5. Nguyên tắc ứng cử, và đề cử

 1. Tất cả các Vs thành viên chính thức của Đại Hội VSTG, đều có quyền ứng cử hoặc đề cử các ứng cử viên Hội Đồng VSTG. (xem mẫu đơn xin ứng cử hoặc ủy quyền - Hồ sơ « Tải hồ sơ tại đây »).
 2. Các Vs được đề cử, nếu hiện diện phải xác nhận sự đề cử này, nếu khiếm diện thì phải xác nhận trong phiếu ủy quyền.
 3. Chủ tịch, Phó Chủ Tịch và TTK Hội Đồng VSTG không được quyền kiêm nhiệm chức vụ Chủ Tịch TLĐ/TG.
 4. Các Vs đắc cử thành viên Hội Đồng VSTG (ngoại trừ Chủ tịch, Phó Chủ Tịch và Tổng Thư Ký) đều có quyền ứng cử chức vụ Chủ Tịch TLĐ/TG hoặc sinh hoạt trong Ban Chấp Hành TLĐ/TG.
 5. Chủ Tịch TLĐ/TG cũng có quyền ứng cử vào trong Hội Đồng VSTG (ngoại trừ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ Tịch và Tổng Thư Ký), nếu đương sự có tư cách thành viên trong Đại Hội VSTG.

6. Quyền đầu phiếu và sự ủy quyền của các thành viên Đại Hội VSTG.

 1. Các Vs thành viên chính thức của Đại Hội VSTG, đều bình đẳng trước đại hội, mỗi người một phiếu.
 2. Các Vs thành viên chính thức đều có quyền :
  • Biểu quyết, phát biểu về tất cả mọi vấn đề theo Nghị trình của đại hội, nhưng phải tôn trọng thời gian phát biểu và được Chủ Tọa Đoàn cho phép phát biểu.
  • Đề nghị các dự án mới, hoặc yêu cầu thay đổi các qui chế sinh hoạt đã có trong Hội Đồng, nhưng phải gửi về TTK Hội Đồng VSTG, trước hai tháng để đưa vào Nghị trình. (xem mẫu đơn xin sửa đổi Nội qui sinh hoạt Hồ sơ – « Tải hồ sơ tại đây »).
 3. Tất cả các Vs thành viên vắng mặt có thể ủy quyền cho một Vs thành viên chính thức hiện diện trong đại hội.
 4. Các phiếu ủy quyền bằng điện thoại hoặc nhắn tin hoặc nói miệng đều không có giá trị. Phiếu ủy quyền chỉ có giá trị theo 3 phương thức sau đây :
  • Phiếu Ủy Quyền (xem mẫu đơn xin ứng cử hoặc ủy quyền - Hồ sơ – « Tải hồ sơ tại đây »).
  • Viết thư tay.
  • Gửi bằng điện thư (Email) về Ban Tổ Chức hoặc TTK Hội Đồng VSTG.

7. Quyền đầu phiếu và sự ủy quyền của Tổng Liên Đoàn Thế Giới (TLĐ/TG)

 1. Các thành viên Cử Tri Đoàn gồm :
  • Các thành viên lãnh đạo đắc cử trong Hội Đồng VSTG : Mỗi người một phiếu.
  • Các Liên Đoàn Quốc Gia được công nhận chính thức : Mỗi Liên Đoàn một phiếu.
 2. Các thành viên Cử Tri Đoàn có thể ủy quyền cho một nhân sự (võ sư hoặc môn sinh) hiện diện trong đại hội. (xem mẫu đơn xin ứng cử hoặc ủy quyền TLĐ/TG  - Hồ sơ « Tải hồ sơ tại đây »).
 3. Tất cả các nhân sự đại diện các Liên Đoàn và các Vs thành viên Hội Đồng VSTG đều có quyền ứng cử và đề cử.
 4. Phương thức bầu cử được áp dụng là : bỏ phiếu kín theo phương thức đa số tương đối.

Đại Hội Võ Sư và Tổng Liên Đoàn Vovinam-VVĐ Thế Giới

I. Triệu Tập Đại Hội

1 - Đại Hội phải được triệu tập trước 2 tháng ngày khai mạc đại hội :

 1. Đại hội Võ Sư Thế giới được triệu tập bởi Tổng Thư ký Hội Đồng Võ Sư Thế giới.
 2. Đại hội đồng được triệu tập bởi Chủ tịch Liên đoàn Thế giới.

2 - Nghị trình tối thiểu của đại hội phải được công bố chính thức trước 1 tháng ngày khai mạc đại hội và phải theo thứ tự như sau :

 • TTK Hội Đồng VSTG và Chủ Tịch TLĐ/TG, đề cử chủ tọa đoàn, được chia ra như sau :
Chủ Tọa đại hội Điều khiển đại hội
Phó Chủ tọa Phụ tá và thay thế nếu Chủ tọa vắng mặt
Thư Ký đại hội Ghi chép và lập biên bản
Phó Thư ký  Ghi chép song song với Thư ký
3 Thành Viên Chủ Tọa Đoàn Quyết định và góp ý kiến với Chủ tọa đoàn
 • Điều chỉnh nghị trình đại hội
 • TTK Hội Đồng VSTG và Chủ Tịch TLĐ/TG có nhiệm vụ báo cáo các thành quả và các sinh hoạt nhiệm kỳ đã qua (2008-2012) và trả lời các câu hỏi của các thành viên.
 • Biểu quyết kết nạp các thành viên mới, theo danh sách công bố bởi TTK Hội Đồng VSTG.

II. Tư cách thành viên Hội Đồng VSTG

1 - Các Vs thành viên chính thức gồm :

Các Vs đã được công nhận qua các đại hội : 1996, 1998, 2000, 2002, 2004 và 2008. Danh sách các Vs thành viên chính thức sẽ được công bố 1 tháng trước ngày đại hội bởi Vs TTK Hội Đồng VSTG.

2 - Hợp thức hoá các thành viên mới dành cho :

 1. Các tân Vs Chuẩn Hồng Đai, (mới thi lên đai), đang sinh hoạt trong hệ thống đã được công nhận bởi Hội Đồng VSTG và TLĐ/TG.
 2. Danh sách các Vs này sẽ được công bố bởi TTK Hội Đồng VSTG và sẽ được đại hội biểu quyết thông qua. Yêu cầu các Vs lãnh đạo tại các quốc gia gửi danh sách  xin hợp thức hoá cho các tân võ sư của quốc gia mình – thi từ năm 2008 đến nay - đến Vs TTK để lập danh sách chính thức (xem mẫu đơn xin hợp thức hoá - Hồ sơ  - « Tải hồ sơ tại đây »).

3 - Các võ sư xin gia nhập

 1. Dành cho các Vs có trình độ từ Chuẩn Cao Đẳng trở lên, chưa sinh hoạt hoặc chưa gia nhập hệ thống Hội Đồng VSTG và TLĐ/TG.
 2. Phải lập đơn xin gia nhập và gửi về TTK Hội Đồng VSTG trước 15 ngày. (xem mẫu đơn xin gia nhập  - Hồ sơ - « Tải hồ sơ tại đây »).
 3. Phải được giới thiệu ít nhất bởi hai võ sư thành viên chính thức trong Đại Hội VSTG.

4 - Các nhân sự dự thính :

 1. Gồm các Vs, môn sinh, các thân hữu, được mời bởi Ban Tổ Chức hoặc TTK Hội Đồng VSTG, hoặc Chủ Tịch TLĐ/TG.
 2. Các nhân sự này không có quyền biểu quyết và chỉ có quyền phát biểu nếu được Chủ tọa đoàn cho phép.

III. Diễn tiến bầu cử các thành viên lãnh đạo Hội Đồng VSTG

1 - Nhân số các thành viên lãnh đạo :

 1. Nhân số các thành viên lãnh đạo trong Hội Đồng VSTG sẽ được TTK Hội Đồng VSTG đề nghị trong mỗi đại hội thế giới, tùy theo nhu cầu và phải được Đại Hội VSTG chấp thuận theo phương pháp đa số quá bán.
 2. Nhân số các thành viên lãnh đạo nhiệm kỳ 2004-2008 là : 8 thành viên.

2 - Tiến trình thành lập danh sách ứng cử viên :

 1. Kêu gọi và thành lập danh sách các ứng cử viên.(các võ sư xin ứng cử).
 2. Tiến trình đề cử (các võ sư đề cử các vs khác).
 3. Các Vs được đề cử, chấp nhận đề cử.
 4. Thành lập danh sách các ứng cử viên chính thức. (gồm các ứng cử viên và các đề cử viên).

3 - Phương thức bầu cử :

 1. Các Vs biểu quyết bằng cách viết tên các ứng cử viên vào phiếu biểu quyết của mình. Và có thể chọn từ 1 đến số lượng tối đa đã định hoặc bỏ phiếu trắng.
 2. Các phiếu bất hợp lệ dành cho những trường hợp sau đây :
  • viết tên quá số lượng đã định,
  • viết tên ngoài danh sách,
  • gạch, xoá hoặc viết thêm bất cứ lời phê bình nào.
 3. Các ứng cử viên hoặc đề cử viên mỗi người có 10 phút để phát biểu và trả lời các câu hỏi.
 4. Các ứng cử viên cao phiếu nhất sẽ đắc cử vào Hội Đồng VSTG. Trong trường hợp danh sách ứng cử viên ít hơn số lượng tối đa đã định, sự đắc cử chỉ được công nhận nếu ứng cử viên nào đạt được 40% tổng số phiếu +1 trở lên.
 5. Trong trường hợp hai ứng cử viên đồng phiếu vào hạng cuối cùng, thì phương thức bốc thăm sẽ được áp dụng để quyết định người đắc cử.
 6. Sau khi đắc cử, các thành viên Hội Đồng VSTG họp kín và đề cử ra 4 người :
  • Chủ tịch,
  • Phó Chủ tịch,
  • Tổng thư ký trong Hội Đồng VSTG,
  • Chủ tịch Thượng Hội Đồng Võ Sư.

IV. Tư cách thành viên và phương thức bầu cử chủ tịch TLĐ/TG

1 - Các Liên Đoàn thành viên chính thức gồm :

 1. Các Liên Đoàn Quốc Gia đã được công nhận từ đại hội 1996 đến nay, gồm 13 Liên Đoàn và 19 quốc gia với quyền biểu quyết như sau.
 2. Liên Đoàn Quốc Gia sáng lập viên :
  • 1.    Liên Đoàn Bỉ
  • 2.    Liên Đoàn Pháp
  • 3.    Liên Đoàn Đức
  • 4.    Liên Đoàn Thụy Sĩ
  • 5.    Liên Đoàn Úc Đại Lợi
 3. Liên Đoàn Quốc Gia được công nhận từ năm 2001 đến 2008 :
  • 6.    Liên Đoàn Gia Nã Đại
  • 7.    Vovinam-VVĐ Bạch Nga
  • 8.    Vovinam-VVĐ Ukraina
  • 9.    Vovinam-VVĐ Maroc
  • 10.   Liên Đoàn Senegal
  • 11.   Liên Đoàn MiềnTây Hoa Kỳ
  • 12.   Liên Đoàn Texas - Hoa Kỳ
  • 13.   Vovinam-VVĐ Tây Ban Nha
  • 14.   Liên Đoàn Burkina-Faso
 4. Phong trào quốc gia dự khuyết chưa có quyền biểu quyết :
  • 15.   Vovinam-VVĐ Guinée
  • 16.   Vovinam-VVĐ Togo
  • 17.   Vovinam-VVD Côte d’Ivoire
  • 18.   Vovinam-VVĐ Mali
  • 19.   Vovinam-VVĐ Liên Xô

2 - Các Liên Đoàn xin gia nhập :
Các Liên đoàn quốc gia xin gia nhập phải hội đủ các điều kiện sau đây :

 1. Phải là một tổ chức có quyền hạn và có hệ thống tổ chức sinh hoạt trên tầm mức quốc gia như : Liên Đoàn Quốc Gia, Ủy Ban Quốc Gia, Hiệp Hội Quốc Gia . . . .
 2. Phải hợp thức hóa về phương diện pháp lý trong quốc gia đang sinh hoạt.
 3. TLĐ/TG chỉ công nhận một tổ chức Vovinam-VVĐ duy nhất trong một quốc gia, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt dành cho các quốc gia có một tầm mức địa lý to lớn như : Liên Xô, Hoa Kỳ, Gia Nã Đại v.v.v.
 4. Phải có tối thiểu 5 võ đường và trên 200 môn sinh. Ngoại trừ những trường hợp đặc biệt.
 5. Phải được Chủ Tịch TLĐ/TG và Chủ Tịch Ủy Ban Kỹ Thuật Quốc Tế (UBKTQT) công nhận.

3 - Các tổ chức dự khuyết :

 1. Dành cho các tổ chức Vovinam-VVĐ tại các quốc gia chưa đủ điều kiện để trở thành thành viên chính thức hoặc đang trong giai đoạn đang được cứu xét hồ sơ xin gia nhập.
 2. Các tổ chức này được gọi là : Văn Phòng Đại Diện, đặt dưới quyền lãnh đạo trực tiếp của:
  • Chủ Tịch TLĐ/TG   : Về phương diện hành chính.
  • Chủ Tịch UBKTQT  : Về phương diện kỹ thuật.
 3. Các tổ chức dự khuyết, không có quyền biểu quyết, nhưng có thể tổ chức và sinh hoạt như một Liên Đoàn chính thức như : Tổ chức các kỳ thi lên đẳng cấp, giải vô đich toàn Quốc v.v.v. Với điều kiện được sự chấp thuận và phải hợp lệ theo nội qui của TLĐ/TG.

V. Diễn tiến bầu cử Chủ Tịch Tổng Liên Đoàn Thế Giới

1 -Danh sách ứng cử viên :

 1. Kêu gọi và thành lập danh sách các ứng cử viên.
 2. Tiến trình đề cử.
 3. Các Vs hoặc võ sinh được đề cử, chấp nhận sự đề cử.
 4. Thành lập danh sách các ứng cử viên chính thức (gồm các ứng cử viên và đề cử viên).

2 - Phương thức bầu cử :

 1. Các ứng cử viên mỗi người có từ 5 đến 15 phút để phát biểu và trả lời các câu hỏi.
 2. Cử tri đoàn biểu quyết bằng cách viết tên ứng cử viên vào phiếu biểu quyết của mình. Và chỉ có quyền chọn một ứng cử viên duy nhất hoặc bỏ phiếu trắng.
 3. Các phiếu bất hợp lệ dành cho những trường hợp sau đây : Viết tên quá 1 người, viết tên ngoài danh sách, gạch, xoá hoặc viết thêm bất cứ lời phê bình nào.
 4. Ứng cử viên nào được cao phiếu nhất sẽ được đắc cử chủ tịch. Trong trường hợp chỉ có một ứng cử viên viên duy nhất, thì phải có trên 50% tổng số phiếu +1 mới được đắc cử.
 5. Trong trường hợp hai ứng cử viên dẫn đầu đồng phiếu, thì phải bắt thăm để phân định người đắc cử. 

3 - Thành lập Ban Chấp Hành TLĐ/TG :

 1. Tân Chủ Tịch TLĐ/TG được toàn quyền tổ chức và chọn lựa các nhân sự để thành lập Ban Chấp Hành TLĐ/TG.
 2. Các Chủ Tịch đương nhiệm các Liên Đoàn Quốc Gia được qui định là Phó Chủ Tịch, thành viên Ban Chấp Hành TLĐ/TG.