Danh sách Võ sư Bạch Đai Thượng Đẳng - Les Maîtres Suprêmes - Supreme Masters

 

Le Conseil Mondial des Maîtres Vovinam-VietVoDao

The World Council of Masters Vovinam-VietVoDao


 

Tên / Nom / Name

Đẳng Cấp

Grade / Rank

International

Grade / Rank

Ghi chú / Nota

Phùng Mạnh Chữ (1938-1967)

vovinam-bachdai-thuongdang

Thượng Đẳng - Supreme

Master

Trần Huy Phong (1938-1997)

vovinam-daichuongmon

Chưởng Môn - Patriarch

Patriarch (1986-1991)

Trịnh Ngọc Minh (1939-1998)

vovinam-bachdai-thuongdang

Thượng Đẳng - Supreme

Master

Trần Đức Hợp (1931-2000)

vovinam-bachdai-thuongdang

Thượng Đẳng - Supreme

Master

Trần Huy Quyền (1945-2001)

vovinam-bachdai-thuongdang

Thượng Đẳng - Supreme

Master

Lê Sáng (1920-2010)

vovinam-daichuongmon

Chưởng Môn - Patriarch

Patriarch (1964-1986 and 1991-2010)

 

 

Australia

 

 

 

1

Lê Công Danh

vovinam-bachdai-thuongdang

Thượng Đẳng - Supreme

Master

 

 

 Canada

 

 

 

2

Hà Trọng Thịnh

vovinam-bachdai-thuongdang

Thượng Đẳng - Supreme

Master

 

 

  USA

 

 

 

3

Nguyễn Dần

vovinam-bachdai-thuongdang

Thượng Đẳng - Supreme

Master

4

Lê Trọng Hiệp

vovinam-bachdai-thuongdang

Thượng Đẳng - Supreme

Master

5

Phạm Hữu Độ

vovinam-bachdai-thuongdang

Thượng Đẳng - Supreme

Master

6

Lê Văn Phúc

vovinam-bachdai-thuongdang

Thượng Đẳng - Supreme

Master

7

Trần Bản Quế

vovinam-bachdai-thuongdang

Thượng Đẳng - Supreme

Master

8

Phan Quỳnh

vovinam-bachdai-thuongdang

Thượng Đẳng - Supreme

Master

9

Ngô Hữu Liễn

vovinam-bachdai-thuongdang

Thượng Đẳng - Supreme

Master

10

Nguyễn Văn Cường

vovinam-bachdai-thuongdang

Thượng Đẳng - Supreme

Master

11

Trần Thế Phượng

vovinam-bachdai-thuongdang

Thượng Đẳng - Supreme

Master

12

Nguyễn Văn Đông

vovinam-bachdai-thuongdang

Thượng Đẳng - Supreme

Master

 

 

 Vietnam

 

 

 

13

Phan Dương Bình

vovinam-bachdai-thuongdang

Thượng Đẳng - Supreme

Master

14

Nguyễn Văn Thông

vovinam-bachdai-thuongdang

Thượng Đẳng - Supreme

Master

15

Trần Tấn Vũ

vovinam-bachdai-thuongdang

Thượng Đẳng - Supreme

Master

16

Ngô Kim Tuyền

vovinam-bachdai-thuongdang

Thượng Đẳng - Supreme

Master

 

 

 

Lịch sử Bạch Đai Thượng Đẳng Vovinam-Việt Võ Đạo

Bạch Đai Thượng Đẳng vovinam-bachdai-thuongdang là một loại đai thượng đẳng, cao cấp nhất trong hệ thống đẳng cấp Vovinam-Việt Võ Đạo được qui chế hoá vào năm 1964  (qui lệ Môn phái 1964, Điều 41, 42, Chương 6).

Vào thời điểm trên, Môn phái chưa có loại đai đặc biệt dành cho võ sư Chưởng môn mà chỉ có loại đai Thượng Đẳng. Về sau, đai thượng đẳng được thay thế bằng một loại đai đặc biệt dành riêng cho võ sư Chưởng môn (đai trắng với 4 sọc của 4 mầu đai cấp dưới) vovinam-daichuongmon.

Tháng 8 năm 1996, nhân đại hội thành lập Hội Đồng Võ Sư Thế Giới và Tổng Liên Đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế Giới tại Paris, cố võ sư Chưởng môn Trần Huy Phong đã đề nghị tái lập hệ  thống Bạch Đai Thượng Đẳng, dành riêng cho các võ sư nguyên là thành viên Ban Chấp Hành Trung Ương của môn phái năm 1964 hoặc là các võ sư môn đệ trực tiếp của võ sư sáng tổ Nguyễn Lộc.

Tháng 5-2008, Đại Hội Vovinam-Việt Võ Đạo Thế Giới kỳ 6 tại Paris đã biểu quyết thông qua dự án « Tu chỉnh hệ thống đẳng cấp và đề án thành lập Thượng Hội Đồng Võ Sư », do Vs Trần Nguyên Đạo, Tổng Thư Ký Hội Đồng Võ Sư Thế Giới đề nghị, có mục đích qui chế hoá và đặt tiêu chuẩn tấn phong Bạch Đai Thượng Đẳng như sau :

Tiêu chuẩn tấn phong bạch đai thượng đẳng :

 1. Hội đủ tư cách thành viên theo một trong hai tiêu chuẩn sau đây :
  • Là võ sư đã phục vụ môn phái trong thời kỳ 1938-1975
  • Võ sư thành viên trong hệ thống Hội Đồng Võ Sư Thế Giới và Tổng Liên Đoàn Thế Giới.
 2. Có trên 40 năm thâm niên phục vụ môn phái
 3. Có trình độ tối thiểu là hồng đai đệ nhất cấp
 4. Có tuổi đời trên 60, ngày được tấn phong.
 5. Có một quá trình phát huy môn phái cao.
 6. Đã từng lãnh trách nhiệm lãnh đạo trên bình diện quốc gia hoặc quốc tế.
 7. Được Hội Đồng Võ Sư Thế Giới lập hồ sơ đề nghị tấn phong.
 8. Được các thành viên trong Thượng Hội Đồng Võ Sư biểu quyết chấp thuận

Danh sách chính thức các võ sư Bạch Đai Thượng Đẳng Vovinam-Việt Võ Đạo

Các nhân vật lịch sử của môn phái đã qua đời

1-    Vs Mạnh Hoàng (1938 – 1967)
2-    Vs Trần Huy Phong (1938-1997) - Chưởng môn (1996-1991)
3-    Vs Trịnh Ngọc Minh (1939-1998)
4-    Vs Trần Đức Hợp (1931-2000)
5-    Vs Trần Huy Quyền (1945 – 2001)
6-    Vs Lê Sáng (1920-2010) - Chưởng môn (1964-1996 và 1991-2010)

Các võ sư vốn là môn đệ trực tiếp của Vs Nguyễn Lộc hoặc là thành viên Ban Chấp Hành Môn phái năm 1964.

1-    Vs Phan Dương Bình (VN)
2-    Vs Nguyễn Văn Thông (VN)
3-    Vs Nguyễn Dần (USA)
4-    Vs Hà Trọng Thịnh (CAN)
5-    Vs Lê Trọng Hiệp (USA)
6-    Vs Phạm Hữu Độ (USA)
7-    Vs Lê Văn Phúc (USA)
8-    Vs Trần Bản Quế (USA)
9-    Vs Phan Quỳnh (USA)
10-    Vs Ngô Hữu Liễn (USA)
11-    Vs Nguyễn Văn Cường (USA)
12-    Vs Trần Thế Phượng (USA)

Các võ sư kỳ cựu được Hội Đồng Võ Sư Thế Giới biểu quyết tấn phong tháng 05-2008

13-    Vs Lê Công Danh (AUS)
14-    Vs Trần Tuấn Vũ (VN)
15-    Vs Nguyễn Văn Đông (USA)

Các võ sư kỳ cựu được Hội Đồng Võ Sư Thế Giới biểu quyết tấn phong tháng 08-2010

16-    Vs Ngô Kim Tuyền (VN)