Danh sách Võ sư Bạch Đai Thượng Đẳng - Les Maîtres Suprêmes - Supreme Masters

 

Le Conseil Mondial des Maîtres Vovinam-VietVoDao

The World Council of Masters Vovinam-VietVoDao


 

Tên / Nom / Name

Đẳng Cấp

Grade / Rank

International

Grade / Rank

Ghi chú / Nota

Phùng Mạnh Chữ (1938-1967)

vovinam-bachdai-thuongdang

Thượng Đẳng - Supreme

Master

Trần Huy Phong (1938-1997)

vovinam-daichuongmon

Chưởng Môn - Patriarch

Patriarch (1986-1991)

Trịnh Ngọc Minh (1939-1998)

vovinam-bachdai-thuongdang

Thượng Đẳng - Supreme

Master

Trần Đức Hợp (1931-2000)

vovinam-bachdai-thuongdang

Thượng Đẳng - Supreme

Master

Trần Huy Quyền (1945-2001)

vovinam-bachdai-thuongdang

Thượng Đẳng - Supreme

Master

Lê Sáng (1920-2010)

vovinam-daichuongmon

Chưởng Môn - Patriarch

Patriarch (1964-1986 and 1991-2010)

 

 

Australia

 

 

 

1

Lê Công Danh

vovinam-bachdai-thuongdang

Thượng Đẳng - Supreme

Master

 

 

 Canada

 

 

 

2

Hà Trọng Thịnh

vovinam-bachdai-thuongdang

Thượng Đẳng - Supreme

Master

 

 

  USA

 

 

 

3

Nguyễn Dần

vovinam-bachdai-thuongdang

Thượng Đẳng - Supreme

Master

4

Lê Trọng Hiệp

vovinam-bachdai-thuongdang

Thượng Đẳng - Supreme

Master

5

Phạm Hữu Độ

vovinam-bachdai-thuongdang

Thượng Đẳng - Supreme

Master

6

Lê Văn Phúc

vovinam-bachdai-thuongdang

Thượng Đẳng - Supreme

Master

7

Trần Bản Quế

vovinam-bachdai-thuongdang

Thượng Đẳng - Supreme

Master

8

Phan Quỳnh

vovinam-bachdai-thuongdang

Thượng Đẳng - Supreme

Master

9

Ngô Hữu Liễn

vovinam-bachdai-thuongdang

Thượng Đẳng - Supreme

Master

10

Nguyễn Văn Cường

vovinam-bachdai-thuongdang

Thượng Đẳng - Supreme

Master

11

Trần Thế Phượng

vovinam-bachdai-thuongdang

Thượng Đẳng - Supreme

Master

12

Nguyễn Văn Đông

vovinam-bachdai-thuongdang

Thượng Đẳng - Supreme

Master

 

 

 Vietnam

 

 

 

13

Phan Dương Bình

vovinam-bachdai-thuongdang

Thượng Đẳng - Supreme

Master

14

Nguyễn Văn Thông

vovinam-bachdai-thuongdang

Thượng Đẳng - Supreme

Master

15

Trần Tấn Vũ

vovinam-bachdai-thuongdang

Thượng Đẳng - Supreme

Master

16

Ngô Kim Tuyền

vovinam-bachdai-thuongdang

Thượng Đẳng - Supreme

Master