Quy Ước Chương Trình Huấn Luyện Quốc Tế

Quy Ước Chương Trình Huấn Luyện Quốc Tế được Đại Hội Võ Sư Vovinam-Việt Võ Đạo Thế Giới kỳ 7 biểu quyết thông qua ngày 28-05-2012 tại Paris, Cộng Hoà Pháp. Quy ước quốc tế này, là sự nối tiếp các quyết định đã được thông qua trong các đại hội : 1998, 2000, 2002, 2004.

Xem tiếp...

Dự án chương trình huấn luyện Vovinam-Việt Võ Đạo Quốc Tế

Chiếu theo quyết định của đại hội Vs Thế Giới năm 2002 tại Paris, bản dự án này được soạn thảo với mục đích đề nghị một sườn dự án để toàn thể quý vị võ sư thành viên Hội Đồng Võ Sư Thế Giới (HĐVS/TG), thảo luận, nghiên cứu, đóng góp ý kiến và biểu quyết nhân đại hội Vs Thế Giới tại Houston-USA năm 2004.

Sau khi dự án được thông qua, cùng với những bổ túc của các Vs. Chương trình huấn luyện quốc tế sẽ được HĐVS/TG ấn bản và sẽ trở thành chương trình chính thức cho toàn thể các quốc gia thành viên trên toàn thế giới.

Xem tiếp...

Chương Trình Huấn Luyện Quốc Tế

Ủy ban Kỹ thuật Quốc tế hân hạnh gửi đến quí vị Chương Trình Huấn Luyện Quốc Tế đã được Đại Hội Võ Sư Vovinam-Việt Võ Đạo Thế Giới kỳ 5 biểu quyết thông qua ngày 31-07-2004 tại Houston, Texas-Hoa kỳ. Chương trình này, là sự nối tiếp các quyết định đã được thông qua trong các đại hội : Đại hội 1998, 2000, 2002, 2004, 2012.

Xem tiếp...

Hệ thống thi đẳng cấp và trình luận án võ sư

Đặt căn bản trên Quy Ước Đẳng Cấp Quốc Tế, đã được Đại Hội Võ Sư Vovinam-Việt Võ Đạo Thế Giới kỳ 3 biểu quyết thông qua ngày 19-08-2000 tại California-USA.

Quy ước này được tu chỉnh lần thứ nhất qua đại hội thế giới kỳ 6 tại Paris – Pháp, ngày  04 tháng 05-2008, và lần thứ hai qua Đại hội thế giới kỳ 7 tại Paris – Pháp, ngày 28 tháng 05-2012.

Xem tiếp...