logo vovinam vvd officiel 80x120

Thành viên lãnh đạo Hội Đồng Võ Sư Thế Giới nhiệm kỳ 2016-2020
Membres élus du Conseil Mondial des Maîtres, mandat 2016-2020
Member elected of The World Council of Masters,  mandate 2016-2020

 

  Chủ Tịch
  Président / President

 

 Nguyễn Văn Cường    Hoa Kỳ - Usa

 

 Tổng Thư Ký
 
Secrétaire Général / General Secretary

 

 Hà Kim Khánh    Pháp - France

 

  Thành viên
 
Membre / Member

 

 Nguyễn Thế Hùng    Hoa Kỳ - Usa

 

 

 Huỳnh Hữu Quí      Bỉ - Belgique

 

 

Miesch Philippe    Pháp – France

 

 

 Phạm Thị Cúc    Hoa Kỳ - Usa

 

 

 Seydina Diouf    Senegal