Hệ thống thi đẳng cấp và trình luận án võ sư

Đẳng cấp quốc gia và đẳng cấp quốc tế được chia thành hai loại như sau :

    • Đẳng cấp quốc gia : Đẳng cấp do hệ thống quốc gia tổ chức, chấm và cấp phát. Đẳng cấp này chỉ có giá trị giới hạn trong nội bộ quốc gia, không có giá trị tương đương tại các quốc gia khác và đồng thời không có giá trị trong tất cả các hệ thống và các cơ quan Vovinam-Việt Võ Đạo quốc tế.
    • Đẳng cấp quốc tế : Đẳng cấp được Hội Đồng Võ Sư Thế Giới và Tổng Liên Đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế Giới công nhận. Đẳng cấp này có giá trị tương đương trên toàn thế giới, tại tất cả các quốc gia thành viên trong Tổng Liên Đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế Giới.

Công nhận đẳng cấp   

Hội Đồng Võ Sư Thế Giới (HĐVS/TG) công nhận các đẳng cấp quốc tế qua hai thể thức như sau :

    • Đẳng cấp quốc tế được công nhận trực tiếp : Là các đẳng cấp được Hội Đồng Khảo Thí Quốc Tế, tổ chức, chấm điểm và công bố kết quả.
    • Đẳng cấp quốc tế được công nhận gián tiếp : Là các đẳng cấp được Hội Đồng Khảo Thí Quốc Gia tổ chức, chấm điểm và lập hồ sơ xin công nhận lên HĐVS/TG.

Cấp phát đẳng cấp quốc tế

Hội Đồng Võ Sư Thế Giới là cơ quan duy nhất có quyền cấp phát và công nhận các đẳng cấp quốc tế.

Các văn bằng hay chứng chỉ đẳng cấp quốc tế từ trình độ hồng đai đệ nhất cấp trở lên (huyền đai đệ ngũ cấp), phải có chữ ký của Tổng Thư Ký HĐVS/TG và Chủ tịch Tổng Liên Đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế Giới.

HĐVS/TG ủy quyền cho Ủy Ban Kỹ Thuật Quốc Tế, thay thế Hội Đồng, tổ chức các khoá thi quốc tế, cấp phát và kiểm soát các đẳng cấp từ trình độ huyền đai đệ nhất cấp đến Huyền đai đệ tứ cấp (Chuẩn hồng đai).

HĐVS/TG ủy quyền cho Ủy Ban Khảo Thí Quốc Tế, thay thế Hội Đồng, tổ chức các khoá thi quốc tế hoặc các cuộc trình luận án dành cho các trình độ Huyền đai đệ ngũ cấp trở lên (Hồng đai nhất cấp).

Danh sách các võ sư và các huyền đai quốc tế chính thức sẽ được bổ túc hàng năm và thông báo trên toàn thế giới.

 


Bản quyền © Tổng Liên Đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế Giới