Chương Trình Huấn Luyện Quốc Tế

Ủy ban Kỹ thuật Quốc tế hân hạnh gửi đến quí vị Chương Trình Huấn Luyện Quốc Tế đã được Đại Hội Võ Sư Vovinam-Việt Võ Đạo Thế Giới kỳ 5 biểu quyết thông qua ngày 31-07-2004 tại Houston, Texas-Hoa kỳ. Chương trình này, là sự nối tiếp các quyết định đã được thông qua trong các đại hội : Đại hội 1998, 2000, 2002, 2004, 2012.

Ủy ban Kỹ thuật Quốc tế hân hạnh gửi đến quí vị Chương Trình Huấn Luyện Quốc Tế đã được Đại Hội Võ Sư Vovinam-Việt Võ Đạo Thế Giới kỳ 5 biểu quyết thông qua ngày 31-07-2004 tại Houston, Texas-Hoa kỳ. Chương trình này, là sự nối tiếp các quyết định đã được thông qua trong các đại hội :

    • Đại hội 1998 : Hệ thống đẳng cấp và các bài bản mới - cũ
    • Đại hội 2000 : Quy Ước Đẳng Cấp Quốc Tế
    • Đại hội 2002 : Trao trách nhiệm soạn thảo chương trình huấn luyện quốc tế cho võ sư Lê Công Danh và Trần Nguyên Đạo.
    • Đại hội 2004 :  Biểu quyết thông qua Chương trình Huấn luyện Quốc tế
    • Đại hội 2012 : Biểu quyết thông qua Qui ước Quốc tế Chương trình Huấn Luyện.

Chương trình này là kết quả đóng góp tích cực của các võ sư trên thế giới sau 14 năm hoàn chỉnh từng giai đoạn qua các văn bản và các quyết định quốc tế, cũng như thông dịch sang 8 ngôn ngữ.

Paris ngày 24-10-2013.
Chủ tịch Ủy ban Kỹ thuật Quốc Tế
võ sư Trần Nguyên Đạo