Thông cáo kết quả khóa thi đẳng cấp võ sư và trình luận án quốc tế 2012

 • Chiếu theo Qui Ước Đẳng Cấp Quốc Tế, biểu quyết ngày 19-08-2000 tại California-Hoa Kỳ và tu chỉnh ngày 05-05-2008 tại Paris, Pháp.
 • Chiếu theo Chương III, Điều 11 Qui Ước Đẳng Cấp Quốc Tế về việc tân phong đẳng cấp quốc tế.
 • Chiếu theo Chương III, Điều 1, 2 và 3 Qui Ước Đẳng Cấp Quốc Tế, qui định trách nhiệm, quyền hạn tổ chức thi và cấp phát đẳng cấp.
 • Chiếu theo văn thư của Chủ tịch Ủy Ban Khảo Thí Quốc Tế, Vs Lê Công Danh, về việc tổ chức khoá thi đẳng cấp và trình luận án võ sư quốc tế số : 12-2012-CT/UBKThiQT, ngày 28/01/2012.
 • Chiếu theo biên bản kết quả khoá thi trình độ Chuẩn Hồng Đai và các cuộc đệ trình luận án võ sư quốc tế, ngày 28 tháng 05-2012 tại Paris.

Hội Đồng Võ Sư Thế Giới và
Tổng Liên Đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế Giới trân trọng thông báo :

ĐIỀU I : Kết quả khoá thi kỹ thuật trình độ Chuẩn hồng đai

Các võ sư sau đây đã trúng tuyển trình độ Chuẩn hồng đai, tương đương Huyền đai đệ tứ đẳng quốc tế.

 Tên

 Quốc Gia

 Đẳng cấp trúng tuyển

 1   PHUNG Nguyen  Vương Quốc Bỉ  Chuẩn Hồng Đai
 Huyền đai IV Đẳng quốc tế
2  NASSOURI Moussa  Burkina-Faso  Chuẩn Hồng Đai
 Huyền đai IV Đẳng quốc tế
3  DUCOUSSO Jean-Philippe  Cộng Hòa Pháp  Chuẩn Hồng Đai
 Huyền đai IV Đẳng quốc tế
4  FALEYRAS Alex  Cộng Hòa Pháp  Chuẩn Hồng Đai
 Huyền đai IV Đẳng quốc tế
5  FORESTIER Olivier  Cộng Hòa Pháp  Chuẩn Hồng Đai
 Huyền đai IV Đẳng quốc tế
6  LAMA  David  Cộng Hòa Pháp  Chuẩn Hồng Đai
 Huyền đai IV Đẳng quốc tế
7  QUILLIOT Fabrice  Cộng Hòa Pháp  Chuẩn Hồng Đai
 Huyền đai IV Đẳng quốc tế
8  VERSHYNA Maksim  Ukraina  Chuẩn Hồng Đai
 Huyền đai IV Đẳng quốc tế

Thành phần Ban giám khảo gồm :

 • Chánh chủ khảo

Vs Lê Công Danh (Úc Đại Lợi)

 • Giám khảo

Vs Ngô Hữu Liên (Hoa Kỳ)
Vs Nguyễn Văn Cường (Hoa Kỳ)
Vs Nguyễn Điền (Pháp)
Vs Nguyễn Thế Hùng (Hoa Kỳ)
Vs Nguyễn Thế Trường (Pháp)
Vs Võ Trung (Hoa Kỳ)

ĐIỀU II : Kết quả đệ trình luận án võ sư quốc tế.
Các võ sư sau đây đã đệ trình luận án và trúng tuyển theo các đẳng cấp sau đây :

 Tên

Đẳng cấp trúng tuyển

 Đề tài luận án

 1   Phùng Nguyên
 Vương Quốc Bỉ
 Chuẩn Hồng Đai
 Huyền đai IV Đẳng quốc tế
 Bông Pháp
2  Francisco Javier Méndez Febles
 Tây Ban Nha
 Hồng Đai I Cấp
 Huyền đai V Đẳng quốc tế
 Ảnh Hưởng của Vovinam-VVĐ
3  Abdoulaye SENE
 Sénégal
 Hồng Đai I Cấp
 Huyền đai V Đẳng quốc tế
 Phát triển Vovinam-VVĐ tại Phi Châu
4  CROZON-CAZIN Serge
 Cộng Hòa Pháp
 Hồng Đai II Cấp
 Huyền đai VI Đẳng quốc tế
 Đại Đao

Thành phần Ban giám khảo, trình luận án võ sư quốc tế gồm :

 • Chánh chủ khảo

Vs Nguyễn Văn Cường (Hoa Kỳ))

 • Giám Khảo

Vs Ngô Hữu Liên (Hoa Kỳ)
Vs Lê Công Danh (Úc Đại Lợi)
Vs Nguyễn Điền (Pháp)
Vs Nguyễn Thế Hùng (Hoa Kỳ)
Vs Võ Trung (Hoa Kỳ)

 • Võ sư đỡ đầu

Vs Trần Nguyên Đạo  cho các thí sinh : PHUNG Nguyen, Abdoulaye SENE, CROZON-CAZIN Serge
Vs Nguyễn Thế Trường cho thí sinh : Francisco Javier Méndez Febles

 • Thư ký

Vs Hà Kim Khánh (Cộng Hòa Pháp)

 • Thanh tra đoàn

Vs Huỳnh Trọng Tâm (Hoa Kỳ)
Vs Nguyễn Tiến Hội (Liên Bang Đức)
Vs Trương Quang Tuấn (Cộng Hòa Pháp)
Vs Hồ Quang Thanh Sơn (Úc Đại Lợi)
Vs BLOUME Daniel (France)

ĐIỀU III : Các võ sư được đề nghị tấn phong

Các võ sư sau đây được Hội Đồng Võ Sư Thế Giới tấn phong theo thâm niên và công lao phát huy môn phái, chiếu theo Chương III, Điều 11 Qui Ước Đẳng Cấp Quốc Tế :

 • Chuẩn hồng đai, Huyền đai đệ tứ đẳng quốc tế.

Tên

Đẳng cấp hiện tại

Tấn phong

Quốc gia

1

 Trần Quí Bảo Hoàng đai tam cấp
(đã có từ năm 2002)

  Chuẩn Hồng Đai
  Huyền đai IV Đẳng quốc tế

Vương Quốc Bỉ

 • Hồng đai I Cấp, Huyền đai đệ ngũ đẳng quốc tế.

Tên

Đẳng cấp hiện tại

Tấn phong

Quốc gia

2

KINDA Jean-Pascal Chuẩn Hồng Đai
Huyền đai IV Đẳng quốc tế
(đã có từ năm 2001)
Hồng Đai I Cấp
Huyền đai V Đẳng quốc tế
Burkina-Faso

3

Lê Tấn Khanh Chuẩn Hồng Đai
Huyền đai IV Đẳng quốc tế
(đã có từ năm 2003)
Hồng Đai I Cấp
Huyền đai V Đẳng quốc tế
Virginia/Usa

4

Trần Bảy Chuẩn Hồng Đai
Huyền đai IV Đẳng quốc tế
(đã có từ năm 1998)
Hồng Đai I Cấp
Huyền đai V Đẳng quốc tế
Texas/Usa

5

Huỳnh Thu Hà Chuẩn Hồng Đai
Huyền đai IV Đẳng quốc tế
(đã có từ năm 1998)
Hồng Đai I Cấp
Huyền đai V Đẳng quốc tế
North Carolina /Usa

6

Phạm Văn Bảo Chuẩn Hồng Đai
Huyền đai IV Đẳng quốc tế
(đã có từ năm 1990)
Hồng Đai I Cấp
Huyền đai V Đẳng quốc tế
Illinois/Usa
 • Hồng đai II Cấp, Huyền đai đệ lục đẳng quốc tế.

Tên

Đẳng cấp hiện tại

Tấn phong

Quốc gia

7

MIESCH Philippe Hồng Đai I Cấp
Huyền đai V Đẳng quốc tế  (đã có từ năm2005)
Hồng Đai II Cấp
Huyền đai VI Đẳng quốc tế
Pháp

8

Huỳnh Trọng Tâm Hồng Đai I Cấp
Huyền đai V Đẳng quốc tế
(đã có từ năm1998)
Hồng Đai II Cấp
Huyền đai VI Đẳng quốc tế
North Carolina /Usa


ĐIỀU IV : Yêu cầu các Liên Đoàn, các Hội Đồng Võ Sư Quốc Gia, thi hành thông cáo này theo Điều 1 và Điều 12 Qui Ước Đẳng Cấp Quốc Tế.


Paris ngày 28-05-2012.
Tổng thư ký Hội Đồng Võ Sư Vovinam-Việt Võ Đạo Thế Giới
Chủ Tịch Ủy Ban Kỹ Thuật Quốc Tế
Võ sư Trần Nguyên Đạo

sign master dao

 

 

 

 

 

Lyon, Cộng Hoà Pháp ngày 28-05-2012
Chủ tịch Tổng Liên Đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế Giới
Võ sư NGUYEN The Thierry
sign master thierry 

 

 

 

 

Bản sao kính gửi :

-    Thượng Hội Đồng Võ Sư Vovinam-VVĐ Thế Giới.
-    Hội Đồng Võ Sư Vovinam-VVĐ Thế Giới.
-    Tổng Liên Đoàn Vovinam-Việt Võ Đao Thế Giới.
-    Chủ Tịch Ủy Ban Khảo Thí Quốc Tế.
-    Các Liên đoàn Quốc gia thành viên Tổng Liên Đoàn Vovinam-VVĐ Thế Giới.
-    Các tân võ sư


All rights reserved © The Vovinam VietVoDao World Federation