Ban Tổ Chức

Đại Hội Vovinam-VVĐ Thế giới kỳ 7, được đặt dưới tổ chức của Ủy ban Kỹ thuật Quốc Tế, nhân danh Tổng Liên Đoàn và Hội đồng Võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới.

Thành phần Ban tổ chức được chia ra như sau :

  Tên Email Tél
Ban Tổ Chức TRAN Antonella This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tél : (+33) 1 64 43 98 62
Mob: (+33) 6 87 20 47 83
Ban Tổ Chức HOANG Viet This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Mob: (+33) 6 34 60 4 246
Tranh Giải GUERRIB Amar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Mob: (+33) 6 27 62 28 13
Thi đẳng cấp ROUQUETTE Christophe This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Mob: (+33) 6 85 80 16 17
Trình Luận Án HA Kim Khanh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Mob: (+33) 6 80 57 63 43
Tổng quát TRAN Nguyen Dao This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Mob: (+33) 6 09 95 20 00

Tên Chức danh
Vs Niên trưởng : Ngô Hữu Liễn -
Nguyễn Văn Cường
Chủ tọa danh dự

Vs Nguyễn Thế Trường

Chủ tịch Tổng liên đoàn Thế giới

Chủ tọa giải vô địch

Vs MIESCH Philippe

Chủ tịch Liên đoàn Vovinam-VVĐ Pháp

Chủ tịch giải vô địch
Vs TRAN Antonella Trưởng Ban tổ chức
POSE Hélène Phó Trưởng Ban tổ chức kiêm Trưởng Ban ghi danh
Vs : HUA Dung et SEURIN Thierry Trưởng Ban đêm chung kết
PIVARD Laura Trưởng Ban tiếp tân
NGUYEN Hung Trưởng Ban mạng lưới Internet
MARTINS Daniel Trưởng Ban chuyên chở
HOANG Viet Trưởng Ban thông tin liên lạc và tài trợ
FORESTIER Olivier Trưởng Ban an ninh
THAY Mony Trưởng Ban tiếp vận
PETERSEN Georgio Trưởng Ban tiếp vận khoá thi đẳng cấp
DAIX Didier Trưởng Ban trang trí
PIVARD Helena Trưởng Ban khách sạn và ẩm thực

Quốc gia Tên Chức danh
VN Vs Phan Dương Bình (Vietnam) Chủ tịch Hội đồng Khảo thí danh dự
Vs Lê Công Danh (Australia) Chủ tịch Hội đồng khảo thí
Vs Nguyễn Điền (France) Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng khảo thí
Vs Nguyễn Thế Hùng (Usa) Phó Chủ tịch thứ hai Hội đồng khảo thí
Vs Võ Trung (Usa) Phó Chủ tịch thứ ba Hội đồng khảo thí
Vs Trần Nguyên Đạo (France) Giám Đốc các Giải vô địch
Vs Hà Kim Khanh (France) Trách nhiệm tổ chức trình luận án võ sư
Vs GEURRIB Amar (France) Trách nhiệm tổ chức các giải vô địch
Vs ROUQUETTE Christophe (France) Trách nhiệm tổ chức các cuộc thi đẳng cấp