Thông báo tổ chức trình luận án võ học quốc tế tháng 07-2022

Le Conseil Mondial des Maîtres Vovinam-VietVoDao
The World Council of Masters Vovinam-VietVoDao

Ủy Ban Khảo Thí Quốc Tế
La Commission Internationale des Examens
The International Board of the Exams


Réf : 22-2022-CT/UBKThiQT_VN 

Vs Nguyễn Tiến Hội

Chủ tịch Ủy ban Khảo thí Quốc tế

 

Thông báo tổ chức

trình luận án võ học quốc tế

tháng 07-2022

 • Chiếu theo biên bản đại hội võ sư thế giới 1996 tại Paris về việc thành lập Hội đồng võ sư và Tổng Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới. 
 • Chiếu theo Nội qui của Hội đồng võ sư Thế giới và quyền hạn của Ủy ban khảo thí Quốc tế. 
 • Chiếu theo điều 11 và 12, Nội qui của Hội đồng võ sư Thế giới về quyền hạn và điều kiện thành lập Hội đồng giám khảo Quốc tế. 
 • Chiếu theo Qui Ước Đẳng Cấp Quốc Tế, biểu quyết ngày 19-08-2000 tại California, Hoa Kỳ và tu chỉnh ngày : 04-05-2008 tại Paris, Pháp, 29-05-2012 tại Paris, Pháp và 28-07-2016 tại California Hoa Kỳ. 
 • Chiếu theo chương trình của Ban tổ chức đại hội Vovinam-VVĐ Thế giới lần thứ 9 Paris-2022. 

Nay thông báo : 

Ủy ban khảo thí Quốc tế sẽ tổ chức một khoá thi trình độ Chuẩn Hồng đai và trình luận án (hoặc tiểu luận) quốc tế dành cho các trình độ Chuẩn cao đẳng trở lên vào Tháng 07-2022 tại Paris, Pháp. 

1-     Điều kiện hành chánh 

  • Gửi phiếu ghi danh xin thi hoặc trình luận án (Fiche inscription examen international), gửi trước ngày 30/05/2022.
   • Lệ phí thi : 100€ (đóng tại chỗ, trước khi thi). 
  • Yêu cầu gửi về địa chỉ : Vs Nguyễn Tiến Hội, Kugelfangtrft 144 – D 30657 Hannover – Germany, ĐT : +49 511 606 2649 – Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

2-     Chương trình thi dành cho trình độ Chuẩn cao đẳng (huyền đai đệ tứ đẳng quốc tế) : 

  • Gồm các bài bản sau đây : 
   • Đại Đao Quyền Pháp
   • Ngọc Trản Quyền
   • 12 thế Tay Thước Mộc Bản
   • Song Luyện 4
   • Song Luyện Vật 3 
  • Phương thức chấm thi sẽ được chia thành hai phần như sau : 
   • Trình bầy kỹ thuật, bài bản
   • Kiến thức võ học : Các giám khảo sẽ đặt các câu hỏi liên quan đến các bài bản trình bầy 

3-      Điều kiện trình luận án 

   • Gửi tối thiểu 6 luận án, trước ngày : 30-05-2022.
   • Yêu cầu gửi về các địa chỉ : 
    • 3 bản vềVs Trần nguyên Đạo, 70 Rue M. Murat – 77.340 Pontault Combault – France, ĐT : +33 6.09.95.20.00 – Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
    • 1 bản vềVs Nguyễn Tiến Hội, Kugelfangtrft 144 – D 30657 Hannover – Germany, ĐT : +49 511 606 2649 – Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
    • 1 bản về: Vs Ngô Hữu Liễn, 6811 Coral Ridge – Texas 77069 – USA - ĐT : +1 281 893.6221 – Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
    • 1 bản về : Vs Nguyễn Văn Cường, 5612 woodmont Dr. Oklahoma – OK 73135 – USA ĐT : +1 405 737.3902 – Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

4-     Thành phần Ban giám khảo Quốc tế sẽ được thành lập trong những ngày sắp tới

 

Hannover ngày 09-01-2022 

Chủ tịch Ủy ban khảo thí Quốc tế

Vs Nguyễn Tiến Hội


 

Bản sao kính gửi :

 

 

 

 • Vs Ngô Hữu Liễn, Chủ tịch Thượng hội đồng võ sư Thế giới
 • Vs Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch. Vs Hà Kim Khánh,Tổng thư ký, Hội đồng võ sư Thế giới.
 • Các võ sư thành viên Hội đồng Võ sư Thế giới.
 • Võ sư Nguyễn Thế Trường, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới và các liên đoàn quốc gia thành viên.
 • Các võ sư Ủy viên Ủy ban Khảo thí Quốc tế : Nguyễn Văn Đông, Huỳnh Trọng Tâm và Trần Nguyên Đạo.

vvd logo congres 2022 rectangle


Thông báo tổ chức khoá thi kỹ thuật và trình luận án võ học quốc tế Nhân đại hội thế giới kỳ 8 Vovinam-Việt Võ Đạo

Ủy Ban Khảo Thí Quốc Tế

La Commission Internationale des Examens

The International Board of the Exams

 

Réf : 16-2015-CT/UBKThiQT_VN  

 

Vs Lê Công Danh

 

Chủ tịch Ủy ban khảo thí quốc tế

 

Thông báo tổ chức khoá thi kỹ thuật vàl uận án võ học quốc tế

Nhân đại hội thế giới kỳ 8 Vovinam-Việt Võ Đạo 

 • Chiếu theo biên bản đại hội võ sư thế giới 1996 tại Paris về việc thành lập Hội đồng võ sư và Tổng liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo thế giới. 

 • Chiếu theo Nội qui của Hội đồng võ sư thế giới và quyền hạn của Ủy ban khảo thí quốc tế. 

 • Chiếu theo điều 11 và 12, Nội qui của Hội đồng võ sư thế giới về quyền hạn và điều kiện thành lập Hội đồng giám khảo quốc tế. 

 • Chiếu theo Qui ước đẳng cấp quốc tế, biểu quyết ngày 19-08-2000 tại California, Hoa Kỳ. Tu chỉnh tháng 5-2012 tại Paris nhân đại hội thế giới kỳ 7. 

 • Chiếu theo chương trình của Ban tổ chức Đại hội võ sư thế giới kỳ 8 tại California, USA 

Nay thông báo : 

Ủy ban khảo thí quốc tế sẽ tổ chức một khoá thi cao đẳng quốc tế và trình luận án võ sư dành cho các trình độ chuẩn cao đẳng trở lên vào ngày 08 tháng 07-2016 tại California, USA. 

1-    Điều kiện chung cho tất cả các thí sinh 

 • Gửi phiếu ghi danh xin thi hoặc xin trình luận án trước ngày 01/05/2016.
 • Lệ phí thi : 100€ (đóng tại chỗ)
 • Yêu cầu gửi về địa chỉ : Vs Trần nguyên Đạo, 70 Rue M. Murat – 77.340 Pontault Combault – France, ĐT : 00.33.6.09.95.20.00 – Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2-     Chương trình thi dành cho trình độ chuẩn cao đẳng (huyền đai đệ tứ đẳng quốc tế) :

 • Gồm các bài bản sau đây : 

  • Đại Đao Quyền Pháp
  • Ngọc Trản Quyền
  • 12 thế Tay Thước Mộc Bản
  • Song Luyện 4 

 • Phương thức chấm thi sẽ được chia thành hai phần như sau : 

 • Trình bầy kỹ thuật, bài bản
 • Kiến thức võ học : Các giám khảo sẽ đặt các câu hỏi liên quan đến các bài bản trình bầy 

3-    Điều kiện xin trình luận án thi lên chuẩn cao đẳng và võ sư trở lên : 

 • Gửi tối thiểu 5 luận án, trước ngày : 01-05-2016.
 • Yêu cầu gửi về các địa chỉ : 

 • 3 bản vềVs Trần nguyên Đạo, 70 Rue M. Murat – 77.340 Pontault Combault – France, ĐT : +33(0) 6.09.95.20.00 – Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 • 1 bản vềVs Lê Công Danh, 19 STILT CLOS - HINCHINBROOK -  N.S.W. 2168 - Sydney – Australia - ĐT: (+61) 425 263 773– Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 • 1 bản về: Vs Ngô Hữu Liễn, 6811 Coral Ridge – Texas 77069 – USA - ĐT : (+1).281 893.6221 – Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

4-    Thành phần Ban giám khảo quốc tế sẽ được thành lập trong những ngày sắp tới 

Sydney ngày 15-10-2015 

Chủ tịch Ủy ban khảo thí quốc tế

Vs Lê Công DanhThông báo về việc tổ chức Thi – Trình luận án và đề nghị tấn phong đẳng cấp trình độ cao đẳng

Le Conseil Mondial des Maîtres Vovinam-VietVoDao
The World Council of Masters Vovinam-VietVoDao

Chủ tịch         : Vs Nguyễn Dần
Phó Chủ Tịch : Vs Võ Trung
Tổng Thư Ký : Vs Trần Nguyên Đạo
Thành Viên    : Vs Lê Công Danh, Vs Nguyễn Hữu Tô Đồng, Vs Nguyễn Văn Đông, Vs Nguyễn Thế Trường, Vs Hồ Quang Thanh Sơn

Kính thưa quí thầy,

Đại hội võ sư và Tổng liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới kỳ 7, sẽ được tổ chức tại Paris vào các ngày 26 đến 29 tháng 5-2012. Nhân dịp này, ngoài những sinh hoạt thảo luận và biểu quyết, còn là dịp, để các võ sư đệ trình luận án hoặc thi lên đẳng cấp.

Hiện nay, sĩ số thí sinh xin thi được ước lượng như sau :

 • Pháp : 5 thí sinh chuẩn hồng đai, 1 hồng đai nhị.
 • Senegal : 1 thí sinh hồng đai nhất
 • Ukraina :  1 thí sinh chuẩn hồng đai
 • Bỉ : 2 thí sinh chuẩn hồng đai

Hội đồng Võ sư Thế giới khuyến khích quí võ sư tiếp tục ghi danh xin thi, bởi công việc trình luận án là một hành động góp phần trực tiếp nâng cao giá trị đẳng cấp Vovinam-Việt Võ Đạo, vinh danh nền võ học Việt Nam và phong phú hoá nền thể dục thể thao thế giới.

Chúng tôi xin nhắc lại các chi tiết liên quan đến việc thi và trình luận án như sau :

Trình luận án và thi đẳng cấp võ sư

Xin xem quyết định của võ sư Lê Công Danh, Chủ tịch Ủy ban Khảo thí Quốc tế (Réf : 12-2012-CT/UBKThiQT) ngày 28-01-2012, thông báo tổ chức một khoá thi đẳng cấp quốc tế và trình luận án võ sư dành cho các trình độ Chuẩn cao đẳng trở lên vào các ngày 25 và 26 tháng 05-2012 tại Paris, Pháp.

Các võ sư được đề nghị Tấn Phong

Chiếu theo Chương III, Điều 11.3, Qui ước Đẳng cấp Quốc tế, được biểu quyết ngày 19-08-2000 nhân đại hội Võ sư Thế giới Kỳ 3 tại California, Hoa Kỳ, thì các võ sư không có điều kiện trình luận án, cũng có thể được cứu xét và tân phong đẳng cấp, nhưng phải hội đủ các điều kiện sau đây :

 1. Vẫn còn đang sinh hoạt tích cực.
 2. Có một quá trình và công lao phát huy môn phái cao.
 3. Có thâm niên tối thiểu là 6 năm so với đẳng cấp hiện tại.
 4. Được Ủy ban Khảo thí Quốc tế, hoặc do các Chủ tịch Hội đồng Võ sư Quốc gia lập hồ sơ đề nghị tấn thăng lên Hội Đồng Võ Sư Thế Giới.

Với tư cách Tổng thư ký Hội đồng Võ sư Thế giới, tôi yêu cầu các võ sư thành viên Hội đồng Khảo thí Quốc tế và các võ sư Chủ tịch Hội đồng võ sư Quốc gia, thiết lập các hồ sơ (Tải hồ sơ tại đây F7_Promotion_Maitre.doc) đề nghị tấn phong đẳng cấp cho các võ sư có đủ điều kiện trong vùng trách nhiệm của mình.

Tổng thư ký Hội đồng Võ sư Thế giới.
Vs Trần Nguyên Đạo.

Bản sao kính gửi :

 • Thượng hội đồng Võ sư Vovinam- Việt Võ Đạo Thế giới
 • Hội đồng Võ sư Vovinam- Việt Võ Đạo Thế giới
 • Chủ tịch Tổng liên đoàn Vovinam- Việt Võ Đạo Thế giới
 • Các Liên đoàn Quốc gia thành viên Tổng liên đoàn Vovinam- Việt Võ Đạo Thế giới
 • Các thành viên Hội đồng Khảo thí Quốc tế.

Les propositions de nominations des maîtres

Thông báo tổ chức khoá thi kỹ thuật và trình luận án võ học quốc tế Nhân đại hội thế giới kỳ 7 Vovinam-Việt Võ Đạo

Le Conseil Mondial des Maîtres Vovinam-VietVoDao
The World Council of Masters Vovinam-VietVoDao

Ủy Ban Khảo Thí Quốc Tế
La Commission Internationale des Examens
The International Board of the Exams

Vs Lê Công Danh
Chủ tịch Ủy ban Khảo thí Quốc tế

 • Chiếu theo biên bản đại hội võ sư thế giới 1996 tại Paris về việc thành lập Hội đồng Võ sư và Tổng liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới.
 • Chiếu theo Nội qui của Hội đồng Võ sư Thế giới và quyền hạn của Ủy ban Khảo thí Quốc tế.
  Chiếu theo điều 11 và 12, Nội qui của Hội đồng Võ sư Thế giới về quyền hạn và điều kiện thành lập Hội đồng Giám khảo Quốc tế.
 • Chiếu theo Qui ước Đẳng cấp Quốc tế, biểu quyết ngày 19-08-2000 tại California, Hoa Kỳ. Tu chỉnh tháng 5-2008 tại Paris nhân đại hội thế giới kỳ 6.
 • Chiếu theo Chương trình Huấn luyện Quốc tế, biểu quyết ngày 01-08-2004 tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, nhân đại hội thế giới kỳ 5.
 • Chiếu theo chương trình của Ban tổ chức Đại hội Võ sư Thế giới kỳ 7 tại Pháp.

Nay thông báo :

Ủy ban Khảo thí Quốc tế sẽ tổ chức một khoá thi cao đẳng quốc tế và trình luận án võ sư dành cho các trình độ Chuẩn cao đẳng trở lên vào các ngày 25 và 26 tháng 05-2012 tại Paris, Pháp.

1 - Điều kiện chung cho tất cả các thí sinh :

 • Gửi phiếu ghi danh xin thi hoặc xin trình luận án (Tải hồ sơ tại đây) trước ngày  01/04/2012.
 • Lệ phí thi : 100€ (đóng tại chỗ).
 • Yêu cầu gửi về địa chỉ : Vs Trần nguyên Đạo, 70 Rue M. Murat – 77.340 Pontault Combault – France –  ĐT : 00.33.6.09.95.20.00 – Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2 - Chương trình thi dành cho trình độ Chuẩn cao đẳng (huyền đai đệ tứ đẳng quốc tế) :

 • Gồm các bài bản sau đây :
  • Đại Đao Quyền Pháp
  • Ngọc Trản Quyền
  • 12 thế Tay Thước Mộc Bản
  • Song Luyện 4
 • Phương thức chấm thi sẽ được chia thành hai phần như sau :
  • Trình bầy kỹ thuật, bài bản.
  • Kiến thức võ học : Các giám khảo sẽ đặt các câu hỏi liên quan đến các bài bản trình bầy.

3 - Điều kiện xin trình luận án thi lên chuẩn cao đẳng và võ sư trở lên :

 • Gửi tối thiểu 5 luận án, trước ngày : 01-04-2012.
 • Yêu cầu gửi về các địa chỉ :
  • 3 bản về : Vs Trần nguyên Đạo, 70 Rue M. Murat – 77.340 Pontault Combault – France, Tél : (00.33) 6.09.95.20.00 – Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 1 bản về : Vs Lê Công Danh, 19 STILT CLOS - HINCHINBROOK -  N.S.W. 2168 - Sydney – Australia - Tél : (00.61) 2.96.08.89.51– Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 1 bản về : Vs Nguyễn Văn Cường, 5612 woodmont Dr. Oklahoma – OK 73135 – USA - Tél : (00.1.405) 737.3902 – Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4 - Thành phần Ban giám khảo Quốc tế sẽ được thành lập trong những ngày sắp tới 


Sydney ngày 28-01-2012

Chủ tịch Ủy ban Khảo thí Quốc tế
Vs Lê Công Danh

Bản sao kính gửi :

 • Vs Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch Thượng hội đồng Võ sư Thế giới
 • Vs Nguyễn Dần, Chủ tịch. Vs Trần Nguyên Đạo, Tổng thư ký, Hội đồng Võ sư Thế giới.
 • Các võ sư thành viên Hội đồng Võ sư Thế giới.
 • Võ sư Nguyễn Thế Trường, Chủ tịch Tổng liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới và các liên đoàn quốc gia thành viên.
 • Các võ sư Ủy viên Ủy ban Khảo thí Quốc tế  : Nguyễn Văn Đông, Huỳnh Trọng Tâm, Nguyễn Tiến Hội và Trần Nguyên Đạo.
 • Võ sư, Lê Hữu Tài, Thư ký Ủy ban Khảo thí Quốc tế - Hồ sơ lưu.