tldtg vovinam

 

logo vovinam vvd officiel 80x120

Ban chấp hành Tổng liên đoàn thế giới, nhiệm kỳ 2016-2020

 Membres élus du Bureau de la Fédération mondiale, mandat 2016-2020 

Member elected of the steering committee, mandate 2016-2020

 

  Chủ Tịch
  Président / President

 

 Nguyễn Thế Thierry    Pháp - France

 

 Tổng Thư Ký
 
Secrétaire Général / General Secretary

 

  Nguyễn T.K Kevin 
  Hoa Kỳ - Usa

 

  Thủ quĩ
 
Membre / Member

 

 Bloume Daniel     Pháp – France

 

Nguyễn Văn Cường