Nguyên Tắc Sinh Hoạt Đại Hội Vovinam-Việt Võ Đạo Thế Giới kỳ 10 - 2024

 titre vovinam vvd1 officiel 350x35

vovinam-vvd hdvstg tldtg

logo vovinam vvd officiel 80x120              

 

Réf. 148-24-TTK/VN-28-02-2024                      

logo10mecongres tunisie

 

Nguyên Tắc Sinh Hoạt Đại Hội Vovinam-Việt Võ Đạo

Thế Giới kỳ 10 - 2024

 

Đại hội võ sư và Tổng Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới kỳ 10 sẽ được tổ chức tại Hammamet - Tunisia từ ngày 26 đến 28 tháng 9 - 2024. 

 • Ban tổ chức được đặt dưới sự điều động của Hiệp hội quốc gia Vovinam Việt Võ Đạo Tunisia, dưới sự ủy quyền của Tổng Liên đoàn Thế giới.
 • Tất cả các Chủ tịch Liên đoàn Quốc gia và các Võ sư từ trình độ Chuẩn hồng đai trở lên, thành viên của Hội đồng Võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới đều được Ban tổ chức đài thọ trong 3 ngày đại hội, với điều kiện đã đóng góp đầy đủ niên liễm. 
 • Thời điểm đại hội :
  • Từ 26/09 đến 28/09/2024. 
 • Địa điểm đại hội :
  • Hammamet - Tunisia. 
 • Ban tổ chức

Hiệp hội quốc gia Vovinam Việt Võ Đạo Tunisia (ATVVD):

  • M. Ridha Ben Akermi Badraoui: Chủ tịch ATVVD
 • Ngôn ngữ sử dụng 

Ngôn ngữ chính thức của đại hội sẽ là : Việt, Anh và Pháp. Sẽ được thông dịch song song giữa 3 ngôn ngữ. 

Nghị trình đại hội Vovinam-Việt Võ Đạo thế giới

Dưới đây là nghị trình tạm thời, đề nghị bởi Tổng thư ký Hội đồng võ sư Thế giới và Chủ tịch Tổng liên đoàn Thế giới. Tất cả các thành viên đại hội Vovinam-VVĐ thế giới đều có quyền bổ túc hoặc đề nghị. Yêu cầu gửi về Võ sư Tổng thư ký 1 tháng trước ngày khai mạc đại hội. 

Thứ năm - 26/09/2024 

-       07g30 - 08g30 : Đón tiếp Ban giám khảo và các thí sinh.

-       08g30 - 12g00 : Khoá thi Chuẩn hồng đai và đệ trình luận án của các Võ sư Hồng đai.

-       12g00 - 13g30 : Nghỉ giải lao.

-       13g30 - 18g00 : Thi và trình luận án tiếp theo. 

Thứ sáu - 27/09/2024 

-       07g30 - 08g30 : Đón tiếp các Võ sư. 

-       08g30 : Khai mạc Đại hội Hội đồng Võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới.

1.Nghi thức khai mạc (Vs Daniel Bloume, đặc trách phát triển Phi Châu).

2.Diễn văn của Chủ tịch HĐVS/TG (Vsnt Trần Nguyên Đạo), chào mừcác quan khách và các thành viên tham dự - Tuyên bố khai mạc đại hội.

3.Tổng thư ký HĐVS/TG (Vs Hà Kim Khánh) giới thiệu Ban chủ tọa và thành phần các quốc gia tham dự.

4.Vs Chủ tịch Ban chủ tọa nhắc lại các nguyên tắc và cung cách sinh hoạt của đại hội.

5.Điều chỉnh nghị trình đại hội. Biểu quyết kết nạp/khai trừ các thành viên mới, theo danh sách công bố bởi Tổng thư ký HĐVS/TG.

6.Kiểm điểm số thành viên, phiếu ủy quyền và tổng số phiếu bầu cử.

7.Tổng thư ký HĐVS/TG báo cáo các sinh hoạt nhiệm kỳ 2020-2024 (từ ngày Đại hội thế giới kỳ 9 năm 2022 tại Paris - Pháp đến nay) và trả lời các câu hỏi. Biểu quyết thông qua các báo cáo.

8.Thảo luận, biểu quyết các đề nghị, dự án, tu chỉnh, đường hướng… 

-       12g00 - 13g30 : Nghỉ giải lao.

-       13g30 - 18g00 : Tiếp tục đại hội Hội đồng võ sư thế giới.

1.Tiếp tục thảo luận, biểu quyết các đề nghị, dự án, tu chỉnh, đường hướng…

2.Bầu cử 7 thành viên lãnh đạo HĐVS/Thế giới.

3.Các tân thành viên lãnh đạo HĐVS/TG họp kín biểu quyế:

   • Tổng thư ký HĐVS/TG.
   • Đề cử Chủ tịch HĐVS/TG và Chủ tịch Thượng HĐVS/TG.

4.Diễn văn của tân Tổng thư ký - Thông báo kết quả

5.Kết thúc đại hội HĐVS/TG. 

Thứ bảy - 28/09/2024 

-       07g30 - 08g30 : Đón tiếp các Võ sư và lãnh đạo các liên đoàn thành viên. 

-       08g30 : Khai mạc Đại hội Tổng Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới

1.Diễn văn của Chủ tịch TLĐ/TG (Vsnt Nguyễn Thế Trường), chào mừng các thành viên tham dự và tuyên bố khai mạc đại hội.

2.Chủ tịch TLĐ/TG giới thiệu Ban chủ toạ.

3.Chủ tịch Ban chủ tọa, nhắc lại các nguyên tắc và cung cách sinh hoạt của đại hội.

4.Điều chỉnh nghị trình đại hội. Biểu quyết kết nạp/khai trừ các liên đoàn hoặc các quốc gia thành viên mới theo đề nghị của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Thế giới.

5.Kiểm điểm số thành viên, phiếu ủy quyền và tổng số phiếu bầu cử.

6.Vs Chủ tịch TLĐ/TG báo cáo các sinh hoạt nhiệm kỳ 2020-2024 (từ ngày Đại hội thế giới kỳ 9 năm 2022 tại Paris - Pháp đến nay) và trả lời các câu hỏi. Biểu quyết thông qua các báo cáo.

7.Thảo luận, biểu quyết các đề nghị, dự án, tu chỉnh, đường hướng cho nhiệm kỳ 2024-2028.

8.Bầu cử Chủ tịch TLĐ Vovinam-VVĐ Thế giới.

9.Diễn văn của tân Chủ tịch TLĐ Vovinam-VVĐ thế giới.

10.Kết thúc đại hội TLĐ/TG. 

-       12g00 - 13g30 : Nghỉ giải lao.

-       13g30 - 14g00 : Đón tiếp các võ sư, báo chí, các cơ quan truyền thông, truyền thanh và các thân hữu. 

-       14g00 - 18g00 : Khai mạc và thông báo kết quả đại hội thế giới lần thứ 10

1.Diễn văn của Ban tổ chức (M. Ridha Ben Akermi Badraoui).

2.Diễn văn chào mừng của Võ sư Chủ tịch Thượng Hội đồng võ sư Thế giới.

3.Thông báo kết quả đại hội kỳ 10 - 2024.

4.Giới thiệu tân Ban lãnh đạo HĐVS/TG và Ban chấp hành TLĐ/TG.

5.Diễn văn của tân Tổng thư ký HĐVS/TG.

6.Diễn văn của tân Chủ tịch TLĐ/TG.

7.Thông báo kết quả thi và trình luận án võ sư quốc tế - Lễ thắt đai cho các võ sư.

8.Thông báo quyết định tân thăng võ sư - Lễ thắt đai.

9.Lễ bế mạc đại hội Vovinam-Việt Võ Đạo thế giới lần thứ 10. 

Các Nguyên Tắc Chung

 Các nguyên tắc sinh hoạt dưới đây là những tóm lược theo Nội Qui Sinh Hoạt của Hội đồng Võ sư Vovinam-VVĐ Thế giới đã được biểu quyết từ ngày thành lập, năm 1996, và tu chỉnh cuối cùng nhân đại hội thế giới kỳ 8 tại California - Hoa Kỳ, ngày 15-07-2016. 

Bản nội qui sinh hoạt này gồm 48 trang, chứa đựng rất nhiều “điều luật” và các chi tiết theo từng cơ chế. Chính vì thế Ban tổ chức (BTC) xin tóm tắt một số những điều luật chính, thành “Các Nguyên Tắc Chung” hầu tiết kiệm thời giờ cho quí thầy và hy vọng rằng, qua đó, các sinh hoạt của đại hội sẽ đạt được mạch lạc và nghiêm túc. Tuy nhiên nếu quí vị muốn xem nguyên văn Nội Qui Sinh Hoạt của HĐVS/TG thì xin vào: http://vovinamworldfederation.eu/vi/hoi-dong-vo-su-the-gioi/van-ban-chinh-thuc-hdvstg/noi-qui-sinh-hoat-vovinam-vvd.html

  

Sơ đồ hệ thống bầu cử

 schemaelection conseilmaitre fedevn2024

 Những nguyên tắc chung về : Bầu Cử - Đề Cử - Biểu Quyết - Ủy Quyền  

1.Nguyên tắc qui đị:

 • Đại hội Võ sư Thế giới được triệu tập bởi Tổng thư ký HĐVS/TG.
 • Đại Hội TLĐ/TG do Chủ tịch TLĐ/TG triệu tập.
 • Tổng số phiếu hiện diện và phiếu ủy quyền phải có trên 60% +1 trên tổng số phiếu của các thành viên Đại Hội VSTG hoặc cử tri đoàn của TLĐ/TG. 

2.Nguyên tắc đa số tương đối được áp dụng cho việc bầu cử :

 • Các thành viên lãnh đạo HĐVS/TG (các ứng cử viên cao phiếu nhất sẽ đắc cử).
 • Chủ tịch Tổng Liên đoàn Thế giới (ứng cử viên cao phiếu nhất sẽ đắc cử). 

3.Nguyên tắc đa số quá bán (50%+1 trên tổng số phiếu) được áp dụng cho các việc :

 • Biểu quyết các dự án như : Nội Qui, Qui Lệ, Qui Ước, cập nhật nhật hoá 9 điều tâm niệm, hệ thống đẳng cấp. . .
 • Các Vs xin gia nhập Hội đồng VSTG. 

4.Nguyên tắc bầu cử.

a.Nguyên tắc bỏ phiếu kín được áp dụng cho các trường hợp liên quan đến một cá nhân hoặc các chức vụ trong HĐVS/TG hoặc TLĐ/TG.

b.Nguyên tắc biểu quyết bằng cách "giơ tay", trong các trường hợp không liên quan đến một cá nhân. Nhưng phương pháp bỏ phiếu kín sẽ được áp dụng trong trường hợp có sự yêu cầu của ít nhất 3 võ sư.

c.Trong trường hợp đồng phiếu, thì phương pháp bắt thăm sẽ được áp dụng. 

5.Nguyên tắc ứng cử, và đề cử.

a.Tất cả các Vs thành viên chính thức của Hội đồng VSTG, đều có quyền ứng cử hoặc đề cử các ứng cử viên lãnh đạo HĐVS/TG. (xem mẫu đơ:F1_Candidature ou Délégation de pouvoir CDM.docx).

b.Các Vs được đề cử, nếu hiện diện phải xác nhận sự đề cử này, nếu vắng mặt thì phải xác nhận trong phiếu ủy quyền.

c.Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Tổng thư ký ban lãnh đạo HĐVS/TG không được quyền kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch TLĐ/TG.

d.Các Vs đắc cử thành viên HĐVS/TG (ngoại trừ Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Tổng thư ký) đều có quyền ứng cử chức vụ Chủ tịch TLĐ/TG hoặc sinh hoạt trong Ban chấp hành TLĐ/TG.

e.Chủ tịch TLĐ/TG cũng có quyền ứng cử vào trong Ban lãnh đạo HĐVS/TG (ngoại trừ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Tổng thư ký), nếu đương sự có tư cách thành viên trong Đại Hội VSTG. 

6.Quyền đầu phiếu và sự ủy quyền của các thành viên Đại Hội VSTG. 

a.Các Vs thành viên chính thức của Hội đồng VSTG, đều bình đẳng trước đại hội, mỗi người một phiếu. 

b.Các Vs thành viên chính thức đều có quyền :

  • Biểu quyết, phát biểu về tất cả mọi vấn đề theo nghị trình của đại hội, nhưng phải tôn trọng thời gian phát biểu và được Chủ tọa đoàn cho phép phát biểu.
  • Đề nghị các dự án mới, hoặc yêu cầu thay đổi các qui chế sinh hoạt đã có trong Hội Đồng, nhưng phải gửi về Tổng thư ký HĐVS/TG, 1 tháng trước ngày đại hội để được đưa vào Nghị trình. 

c.Tất cả các Vs thành viên vắng mặt có thể ủy quyền cho một Vs thành viên chính thức hiện diện trong đại hội. Theo tu chỉnh của đại hội kỳ 7, tháng 05-2012, thì các võ sư hiện diện chỉ được 5 phiếu ủy quyền tối đa. 

d.Các phiếu ủy quyền bằng điện thoại hoặc nhắn tin hoặc nói miệng đều không có giá trị. Phiếu ủy quyền chỉ có giá trị theo 3 phương thức sau đâ:

  • Phiếu Ủy Quyền (xem mẫu đơn :F1_Candidature ou Délégation de pouvoir CDM.docxdành cho các võ sư và F2_Candidature ou Délégation de pouvoir Federation.docx :dành cho các chủ tịch Liên đoàn quốc gia).
  • Viết thư tay
  • Gửi bằng điện thư (Email) về Ban tổ chức hoặc Tổng thư ký HĐVS/TG. 

7.Quyền đầu phiếu và sự ủy quyền của Tổng liên đoàn Thế giới (TLĐ/TG) 

a.Các thành viên Cử tri đoàn gồm :

  • Các thành viên lãnh đạo đắc cử trong HĐVS/TG : Mỗi người một phiếu.
  • Các Liên đoàn quốc gia được công nhận chính thức : Mỗi liên đoàn một phiếu. 

b.Các thành viên Cử tri đoàn có thể ủy quyền cho một nhân sự (võ sư hoặc môn sinh) hiện diện trong đại hội. xem mẫu đơ:F2_Candidature ou Délégation de pouvoir Federation.docxdành cho các chủ tịch Liên đoàn quốc gia).

c.Tất cả các nhân sự đại diện các Liên Đoàn và các Vs thành viên HĐVS/TG đều có quyền ứng cử và đề cử.

d.Phương thức bầu cử được áp dụng là : bỏ phiếu kín theo phương thức đa số tương đối. 

Đại Hội Võ Sư và Tổng Liên Đoàn Vovinam-VVĐ Thế Giới

I.    Triệu Tập Đại Hội 

1-    Đại Hội phải được triệu tập trước 2 tháng ngày khai mạc đại hội : 

  • Đại hội Võ sư Thế giới được triệu tập bởi Tổng thư ký HĐVS/TG.
  • Đại hội TLĐ/TG do Chủ tịch TLĐ/TG triệu tập. 

2-    Nghị trình tối thiểu của đại hội phải được công bố chính thức trước 1 tháng ngày khai mạc đại hội và phải theo thứ tự như sau : 

  • Tổng thư ký HĐVS/TG và Chủ tịch TLĐ/TG, đề cử chủ tọa đoàn, được chia ra như sau : 
  • Chủ tọa đại hội                           : Điều khiển đại hội.
  • Phó chủ tọa (nếu cần)                 : Phụ tá và thay thế nếu Chủ tọa vắng mặt.
  • Thư ký đại hội                            : Ghi chép và lập biên bản.
  • Phó thư ký (nếu cần)                  : Ghi chép song song với Thư ký.
  • 3 thành viên Chủ tọa đoàn (nếu cần): Quyết định và góp ý kiến với Chủ tọa đoàn. 
  • Điều chỉnh Nghị trình đại hội.
  • Tổng thư ký HĐVS/TG và Chủ tịch TLĐ/TG có nhiệm vụ báo cáo các thành quả và các sinh hoạt nhiệm kỳ đã qua và trả lời các câu hỏi của các thành viên.
  • Biểu quyết thông qua các báo cáo.
  • Biểu quyết kết nạp các thành viên mới, theo danh sách công bố bởi Tổng thư ký HĐVS/TG. 

II.  Tư cách thành viên HĐVS/TG 

1-    Các Vs thành viên chính thức gồm : 

Các Vs đã được công nhận qua các đại hội : 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2008, 2012, 2016 và 2022. Danh sách các Vs thành viên chính thức sẽ được công bố 1 tháng trước ngày đại hội bởi Vs Tổng thư ký HĐVS/TG. 

2-    Hợp thức hoá các thành viên mới dành cho : 

a.Các tân Vs Chuẩn hồng đai (mới thi lên đai) đang sinh hoạt trong hệ thống đã được công nhận bởi HĐVS/TG và TLĐ/TG.

b.Danh sách các Vs này sẽ được công bố bởi Tổng thư ký HĐVS/TG và sẽ được đại hội biểu quyết thông qua. Yêu cầu các Vs lãnh đạo tại các quốc gia gửi danh sách xin hợp thức hoá cho các tân võ sư của quốc gia mình - thi từ tháng 7 năm 2022 (đại hội kỳ 9) đến nay - đến Vs Tổng thư ký để lập danh sách chính thức, 1 tháng trước ngày đại hội (theo mẫu đơ:F3_Demande pour nouveaux maîtres.docx). 

3-    Các võ sư xin gia nhập. 

a.Dành cho các Vs có trình độ từ Chuẩn cao đẳng trở lên, chưa sinh hoạt hoặc chưa gia nhập hệ thống HĐVS/TG và TLĐ/TG.

b.Đơn xin gia nhập phải gửi về Tổng thư ký HĐVS/TG trước 1 tháng (xem mẫu đơn :F4_Demande adhésion.docx).

c.Phải được giới thiệu ít nhất bởi một võ sư thành viên chính thức trong Đại Hội HĐVS/TG. 

4-    Các nhân sự dự thính : 

a.Gồm các Vs, môn sinh, các thân hữu, được mời bởi Ban tổ chức hoặc Tổng thư ký HĐVS/TG, hoặc Chủ tịch TLĐ/TG.

b.Các nhân sự này không có quyền biểu quyết và chỉ có quyền phát biểu nếu được Chủ tọa đoàn cho phép.

III.        Diễn tiến bầu cử các thành viên lãnh đạo HĐVS/TG.

 1-    Nhân số các thành viên lãnh đạo : 

-       Nhân số các thành viên lãnh đạo trong HĐVS/TG sẽ được Tổng thư ký HĐVS/TG đề nghị trong mỗi đại hội thế giới, tùy theo nhu cầu và phải được Đại Hội HĐVS/TG chấp thuận theo phương pháp đa số quá bán. 

-       Nhân số các thành viên lãnh đạo nhiệm kỳ cuối là : 7 thành viên đắc cử và 1 Chủ tịch. 

2-    Tiến trình thành lập danh sách ứng cử viên : 

-       Kêu gọi và thành lập danh sách các ứng cử viên.(các võ sư xin ứng cử).

-       Tiến trình đề cử (các võ sư đề cử các vs khác).

-       Các Vs được đề cử, chấp nhận đề cử.

-       Thành lập danh sách các ứng cử viên chính thức. (gồm các ứng cử viên và các đề cử viên). 

3-    Phương thức bầu cử : 

a.Các Vs biểu quyết bằng cách viết tên các ứng cử viên vào phiếu biểu quyết của mình. Và có thể chọn từ 1 đến số lượng tối đa đã định hoặc bỏ phiếu trắng.

b.Các phiếu bất hợp lệ dành cho những trường hợp sau đây :

  • Viết tên quá số lượng đã định,
  • Viết tên ngoài danh sách,
  • Gạch, xoá hoặc viết thêm bất cứ lời phê bình nào. 

c.Các ứng cử viên hoặc đề cử viên mỗi người có 10 phút để phát biểu và trả lời các câu hỏi.

d.Các ứng cử viên cao phiếu nhất sẽ đắc cử vào Ban lãnh đạo HĐVS/TG. Trong trường hợp danh sách ứng cử viên ít hơn số lượng tối đa đã định, sự đắc cử chỉ được công nhận nếu ứng cử viên nào đạt được 40% tổng số phiếu +1 trở lên.

e.Trong trường hợp hai ứng cử viên đồng phiếu vào hạng cuối cùng, thì phương thức bốc thăm sẽ được áp dụng để quyết định người đắc cử.

f.Sau khi đắc cử, các thành viên HĐVS/TG họp kín và đề cử ra 4 ngườ:

  • Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Tổng thư ký HĐVS/TG.
  • Chủ tịch Thượng hội đồng võ sư. 

IV.        Tư cách thành viên và phương thức bầu cử Chủ tịch TLĐ/TG 

1-    Các Liên Đoàn thành viên chính thức gồm : 

a.Các Liên đoàn quốc gia đã được công nhận từ đại hội 1996 đến nay, gồm 16 Liên Đoàn và 26 quốc gia với quyền biểu quyết như sau : 

b.Liên đoàn quốc gia sáng lập viên : 

1.Liên Đoàn Bỉ.

2.Liên Đoàn Pháp.

3.Liên Đoàn Đức.

4.Liên Đoàn Thụy Sĩ.

5.Liên Đoàn Úc Đại Lợi. 

c.Liên đoàn quốc gia được công nhận từ năm 2001 đến 2008 : 

6.Liên Đoàn Gia Nã Đại.

7.Vovinam-VVĐ Bạch Nga.

8.Vovinam-VVĐ Ukraina.

9.Vovinam-VVĐ Maroc.

10.Liên Đoàn Senegal.

11.Liên Đoàn Texas - Hoa Kỳ.

12.Liên Đoàn MiềnTây Hoa Kỳ.

13.Vovinam-VVĐ Tây Ban Nha.

14.Liên Đoàn Burkina-Faso. 

d.Liên đoàn quốc gia được công nhận từ năm 2008 đến 2016 : 

15.Vovinam-VVĐ Mali. 

e.Liên đoàn quốc gia được công nhận từ năm 2016 đến 2022 : 

16.Liên Đoàn Đông Bắc Hoa Kỳ.

f.Phong trào quốc gia dự khuyết chưa có quyền biểu quyết : 

17.Vovinam-VVĐ Guinée.

18.Vovinam-VVĐ Togo.

19.Vovinam-VVD Côte d’Ivoire.

20.Vovinam-VVĐ Nga: (Fédération de style général des arts martiaux vietnamiens de Russie).

21.Vovinam-VVĐ Ba Lan.

22.Vovinam-VVĐ Mauritanie.

23.Vovinam-VVĐ Niger.

24.Vovinam-VVĐ Việt Nam (Viện khoa học Huấn luyện Võ thuật Việt Nam - SIV).

25.Vovinam-Việt Võ Đạo tại Guinée Équatoriale.

26.Vovinam-Việt Võ Đạo Tunisia. 

2-    Các Liên Đoàn xin gia nhập : 

Các Liên đoàn quốc gia xin gia nhập phải hội đủ các điều kiện sau đây : 

a.Phải là một tổ chức có quyền hạn và có hệ thống tổ chức sinh hoạt trên tầm mức quốc gia như : Liên đoàn quốc gia, Ủy Ban Quốc Gia, Hiệp Hội Quốc Gia . . . .

b.Phải hợp thức hóa về phương diện pháp lý trong quốc gia đang sinh hoạt.

c.TLĐ/TG chỉ công nhận một tổ chức Vovinam-VVĐ duy nhất trong một quốc gia, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt dành cho các quốc gia có một tầm mức địa lý to lớn như : Nga, Hoa Kỳ, Gia Nã Đại v.v.

d.Phải có tối thiểu 5 võ đường và trên 200 môn sinh. Ngoại trừ những trường hợp đặc biệt.

e.Phải được Chủ tịch TLĐ/TG và Chủ tịch Ủy Ban Kỹ Thuật Quốc Tế (UBKTQT) công nhận. 

3-    Các tổ chức dự khuyết : 

a.Dành cho các tổ chức Vovinam-VVĐ tại các quốc gia chưa đủ điều kiện để trở thành thành viên chính thức hoặc đang trong giai đoạn đang được cứu xét hồ sơ xin gia nhập.

b.Các tổ chức này được gọi là : Văn phòng đại diện, đặt dưới quyền lãnh đạo trực tiếp của :

  • Chủ tịch TLĐ/TG   : Về phương diện hành chánh.
  • Chủ tịch UBKTQT (Ủy Ban Kỹ Thuật Quốc Tế) : Về phương diện kỹ thuật. 

c.Các tổ chức dự khuyết, không có quyền biểu quyết, nhưng có thể tổ chức và sinh hoạt như một liên đoàn chính thức như : Tổ chức các kỳ thi lên đẳng cấp, giải vô đich toàn quốc v.v.v. Với điều kiện được sự chấp thuận và phải hợp lệ theo nội qui của TLĐ/TG. 

V.  Diễn tiến bầu cử Chủ tịch Tổng Liên Đoàn Thế Giới. 

1.Danh sách ứng cử viên : 

-       Kêu gọi và thành lập danh sách các ứng cử viên.

-       Tiến trình đề cử.

-       Các Vs hoặc võ sinh được đề cử, chấp nhận sự đề cử.

-       Thành lập danh sách các ứng cử viên chính thức (gồm các ứng cử viên và đề cử viên). 

2.Phương thức bầu cử : 

a.Các ứng cử viên mỗi người có từ 5 đến 15 phút để phát biểu và trả lời các câu hỏi.

b.Cử tri đoàn biểu quyết bằng cách viết tên ứng cử viên vào phiếu biểu quyết của mình. Và chỉ có quyền chọn một ứng cử viên duy nhất hoặc bỏ phiếu trắng.

c.Các phiếu bất hợp lệ dành cho những trường hợp sau đây : Viết tên quá 1 người, viết tên ngoài danh sách, gạch, xoá hoặc viết thêm bất cứ lời phê bình nào.

d.Ứng cử viên nào được cao phiếu nhất sẽ được đắc cử chủ tịch. Trong trường hợp chỉ có một ứng cử viên viên duy nhất, thì phải có trên 50% tổng số phiếu +1 mới được đắc cử.

e.Trong trường hợp hai ứng cử viên dẫn đầu đồng phiếu, thì phải bắt thăm để phân định người đắc cử. 

3.Thành lập Ban chấp hành TLĐ/TG : 

a)Tân Chủ tịch TLĐ/TG được toàn quyền tổ chức và chọn lựa các nhân sự để thành lập Ban chấp hành TLĐ/TG.

b)Các Chủ tịch đương nhiệm các Liên đoàn quốc gia được qui định là Phó Chủ tịch, thành viên Ban chấp hành TLĐ/TG.