logo vovinam vvd officiel 80x120

Thành viên lãnh đạo Hội Đồng Võ Sư Thế Giới nhiệm kỳ 2012-2016
Membres élus du Conseil Mondial des Maîtres, mandat 2012-2016
Member elected of The World Council of Masters,  mandate 2012-2016

 

  Chủ Tịch
  Président / President

 

 Nguyễn Dần   Hoa Kỳ - Usa

 

  Phó Chủ Tịch
  Vice-président / Vice-president

 

 Võ Trung   Hoa Kỳ - Usa

 

  Tổng Thư Ký
  Secrétaire Général / General Secretary

 

 Trần Nguyên Đạo   Pháp - France

 

  Thành viên
  Membre / Member

Nguyễn Tiến Hội   Liên Bang Đức -  Germany

 

 

 Nguyễn Thế Trường   Pháp – France

 

 

 Nguyễn Chính   Hoa Kỳ - Usa

 

 

 KINDA Jean-Pascal   Burkina-Faso

 

 

 Hồ Quang Thanh Sơn   Úc Đại Lợi - Australia