Thành viên lãnh đạo - Membre élu - Member elected

titre vovinam vvd1 officiel  350x35

hdvstg vovinam

logo vovinam vvd officiel 80x120

Thành viên lãnh đạo Hội Đồng Võ Sư Thế Giới
Membre élu du Conseil Mondial des Maîtres
Member elected of The World Council of Masters

  Chủ Tịch
  Président / President
 Nguyễn Dần   Hoa Kỳ - Usa
  Phó Chủ Tịch
  Vice-président / Vice-president
 Võ Trung   Hoa Kỳ - Usa
  Tổng Thư Ký
  Secrétaire Général / General Secretary
 Trần Nguyên Đạo   Pháp - France
  Thành viên
  Membre / Member
Nguyễn Tiến Hội   Đức -  Germany
 Nguyễn Thế Trường   Pháp – France
 Nguyễn Chính   Hoa Kỳ - Usa
 KINDA Jean-Pascal   Burkina-Faso
 Hồ Quang Thanh Sơn   Úc Đại Lợi - Australia

 Chủ Tịch
 Président / President
 Nguyễn Dần   Hoa Kỳ - Usa
 Phó Chủ Tịch
 Vice-président / Vice-president
 Võ Trung   Hoa Kỳ - Usa
 Tổng Thư Ký
 Secrétaire Général / General Secretary
 Trần Nguyên Đạo   Pháp - France
 Thành viên
 Membre / Member
Lê Công Danh   Úc Đại Lợi -  Australia

 

 

 Nguyễn Hữu Tô Đồng   Gia Nã Đại – Canada

 

 

 Nguyễn Văn Đông   Hoa Kỳ - Usa

 

 

 Nguyễn Thế Trường   Pháp – France

 

 

 Hồ Quang Thanh Sơn   Úc Đại Lợi - Australia

 Chủ Tịch
 Président / President

 Lê Sáng (*)

 Nguyễn Dần (*)

Việt Nam - Vietnam

  Hoa Kỳ - Usa

 Phó Chủ Tịch
 Vice-président / Vice-president
 Võ Trung   Hoa Kỳ - Usa
 Tổng Thư Ký
 Secrétaire Général / General Secretary
 Trần Nguyên Đạo   Pháp - France
 Thành viên
 Membre / Member
Lê Công Danh   Úc Đại Lợi -  Australia

 

 

 Trần Văn Trung   Gia Nã Đại – Canada

 

 

 Nguyễn Văn Đông   Hoa Kỳ - Usa

 

 

 Nguyễn Tiến Hội   Đức – Deusland

(*) :
Vs Lê Sáng nhiệm chức đến tháng 11-2004. Sau đó được kế nhiệm bởi Vs Nguyễn Dần.
Maître Lê Sáng était en fonction jusqu’au novembre 2004. Ensuite remplacé par Maître NGUYEN Dần.
In function until November, 2004. Then replaced by Master NGUYEN Dần.

 Chủ Tịch
 Président / President
 Lê Sáng (*)  Việt Nam - Vietnam
 Phó Chủ Tịch
 Vice-président / Vice-president
 Phan Quỳnh (*)   Hoa Kỳ - Usa
 Tổng Thư Ký
 Secrétaire Général / General Secretary
 Nguyễn Văn Cường   Hoa Kỳ - Usa
 Thành viên
 Membre / Member
Hà Trọng Thịnh   Gia Nã Đại – Canada

 

 

 Lê Trọng Hiệp   Hoa Kỳ - Usa

 

 

 Ngô Hữu Liễn   Hoa Kỳ - Usa

 

 

 Lê Văn Phúc   Hoa Kỳ - Usa

(*) :
Nhiệm chức từ tháng 2-2002 – En fonction à partir du février 2002 - In function to leave in February, 2002.

 Tổng Thư Ký
 Secrétaire Général / General Secretary
 Nguyễn Văn Cường   Hoa Kỳ - Usa
 Thành viên
 Membre / Member
Hà Trọng Thịnh   Gia Nã Đại – Canada

 

 

 Phan Dương Bình Việt Nam - Vietnam

 

 

 Lê Trọng Hiệp   Hoa Kỳ - Usa

 

 

 Phan Quỳnh   Hoa Kỳ - Usa