Danh sách chính thức võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo Quốc Tế

Danh sách này bao gồm các võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo được chính thức công nhận bởi Hội Đồng Võ Sư Thế Giới và Tổng Liên Đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế Giới. Danh sách được tu chỉnh hàng năm bởi võ sư Tổng Thư Ký Hội Đồng Võ Sư Thế Giới.

Liste officielle des Maîtres Internationaux de Vovinam-VietVoDao

La liste officielle des maîtres internationaux de Vovinam-Viet Vo Dao est reconnue par le Conseil Mondial des Maîtres et par la Fédération mondiale de Vovinam-Viet Vo Dao. Elle est mise à jour annuellement par le Secrétaire Général du Conseil Mondial des Maîtres.

Official list of International Masters of Vovinam-VietVoDao

The official list of international masters of Vovinam-Viet Vo Dao is recognized by the World Council of Masters and the World Federation of Vovinam-Viet Vo Dao. It is updated annually by the General Secretary of the World Council of Masters.

| | | | | | | | | | | | | vietnam


 

Vovinam-Việt Võ Đạo Cộng Hoà Liên Bang Đức
Allemagne / Germany

Tên / Nom / Name

Đẳng Cấp

Grade / Rank

International

Grade / Rank

Ghi chú / Nota

1

 Nguyễn Tiến Hội

7ème Dang

Master

2

 Schwerdtmann Jürgen

6ème Dang

Master

3

 Özen Can

5ème Dang

Master

4

 Appiah George

5ème Dang

Master

5

 Holzwarth Mark

4ème Dang

Master-Trainee

6

 Huck Sven

4ème Dang

Master-Trainee

7

 Straub Carsten

4ème Dang

Master-Trainee

8

 Trojan Axel

4ème Dang

Master-Trainee

 

Vovinam-Việt Võ Đạo Úc Đại Lợi
Australie / Australia

Tên / Nom / Name

Đẳng Cấp

Grade / Rank

International

Grade / Rank

Ghi chú / Nota

 

Trần Huy Quyền (1945-2001)

Thượng Đẳng - Supreme

Master

1

Lê Công Danh

Thượng Đẳng - Supreme

Master

2

Nguyễn Văn Thông

 

Master

3

Lê Thành Nhân

6ème Dang

Master

4

Hồ Quang Thanh Sơn

5ème Dang

Master

5

Phạm Thị Loan

5ème Dang

Master

6

Lê Hữu Tài

4ème Dang

Master-Trainee

7

Nguyễn Hữu Hùng

4ème Dang

Master-Trainee

8

Nguyễn Ngọc Anh

4ème Dang

Master-Trainee

9

Lê Quang Trung

4ème Dang

Master-Trainee

10

Trần Quang Sơn

4ème Dang

Master-Trainee

11

Nguyễn Văn Tuấn

4ème Dang

Master-Trainee

12

Võ Kinh Quốc

4ème Dang

Master-Trainee

13

Trần Pierre

4ème Dang

Master-Trainee

14

Trần Thông Vincent

4ème Dang

Master-Trainee

15

Hứa Quang

4ème Dang

Master-Trainee

 

Vovinam-Việt Võ Đạo Vương Quốc Bỉ
Belgique / Belgium

Tên / Nom / Name

Đẳng Cấp

Grade / Rank

International

Grade / Rank

Ghi chú / Nota

1

Huỳnh Hữu Quý

6ème Dang

Master

2

Phùng Nguyên

4ème Dang

Master-Trainee

  3 Trần Quí Bảo 4ème Dang Master-Trainee

 

Vovinam-Việt Võ Đạo Bạch Nga
Biélorussie / Bielorussia

Tên / Nom / Name

Đẳng Cấp

Grade / Rank

International

Grade / Rank

Ghi chú / Nota

1

PAPOU Uladzimir

4ème Dang

Master-Trainee

 

Vovinam-Việt Võ Đạo Burkina-Faso
Burkina-Faso

Tên / Nom / Name

Đẳng Cấp

Grade / Rank

International

Grade / Rank

Ghi chú / Nota

1

KINDA Jean-Pascal vovinam hongdai 1

blackbelt 55ème Dang

Master

2

SAVADOGO Arouna

4ème Dang

Master-Trainee

  3 NASSOURI Moussa 4ème Dang Master-Trainee

 

Vovinam-Việt Võ Đạo Gia Nã Đại
Canada

Tên / Nom / Name

Đẳng Cấp

Grade / Rank

International

Grade / Rank

Ghi chú / Nota

1

Hà Trọng Thịnh

Thượng Đẳng - Supreme

Master

2

Trần Văn Trung

6ème Dang

Master

3

Nguyễn Hữu Tô Đồng

6ème Dang

Master

4

Phạm Đình Tự

5ème Dang

Master

5

Nguyễn Cao Khanh

5ème Dang

Master

6

Bùi Thị Tuyết Nga

5ème Dang

Master

7

Phạm Ngọc Danh

4ème Dang

Master-Trainee

 

Vovinam-Việt Võ Đạo Tây Ban Nha
Espagne / ESPAÑA

Tên / Nom / Name

Đẳng Cấp

Grade / Rank

International

Grade / Rank

Ghi chú / Nota

1

Méndez Febles Francisco Javier vovinam hongdai 1

blackbelt 55ème Dang

Master

2

Hdez Rodríguez Salvador

4ème Dang

Master-Trainee

3

Santana Sánchez Juan Manuel

4ème Dang

Master-Trainee

 

Vovinam-Việt Võ Đạo Pháp
France

Tên / Nom / Name

Đẳng Cấp

Grade / Rank

International

Grade / Rank

Ghi chú / Nota

   Rouquette Jean-Claude

4ème Dang

Master-Trainee

01

 Trần Nguyên Đạo

7ème Dang

Master

02

 Ly Sary

6ème Dang

Master

03

 Nguyễn Thế Trường

6ème Dang

Master

04

 Bá Hiển

5ème Dang

Master

05

 Nguyễn Phi Long

6ème Dang

Master

06

 Hà Kim Khánh

6ème Dang

Master

07

 SFORZA Aldo

6ème Dang

Master

08

 MIESCH Philippe

6ème Dang

Master

09

 BLOUME Daniel

5ème Dang

Master

10

 Hà Kim Chung

5ème Dang

Master

11

 TRAN Antonella

5ème Dang

Master

12

 GUERRIB Amar

5ème Dang

Master

13

 CROZON Serge

6ème Dang

Master

14

 LOUAI Bá Phúc

5ème Dang

Master

15

 SEURIN Thierry

4ème Dang

Master-Trainee

16

 TA Jean-Pierre

4ème Dang

Master-Trainee

17

 PY Michel

4ème Dang

Master-Trainee

18

 GREGORI Emmanuel

4ème Dang

Master-Trainee

19

 NAGOT Angela

4ème Dang

Master-Trainee

20

 FAUCHER Gérald

4ème Dang

Master-Trainee

21

 GEURRIB Mai

4ème Dang

Master-Trainee

22

DUCOUSSO Jean-Philippe

4ème Dang

Master-Trainee
 23 FALEYRAS Alex 4ème Dang Master-Trainee
 24 FORESTIER Olivier 4ème Dang Master-Trainee
 25 LAMA  David 4ème Dang Master-Trainee
 26 QUILLIOT Fabrice 4ème Dang Master-Trainee

 

Vovinam-Việt Võ Đạo Ý Đại Lợi
Italie / Italia

Tên / Nom / Name

Đẳng Cấp

Grade / Rank

International

Grade / Rank

Ghi chú / Nota

1

Nguyễn Hữu Sang

5ème Dang

Master

 

Vovinam-Việt Võ Đạo Senegal
Sénégal

Tên / Nom / Name

Đẳng Cấp

Grade / Rank

International

Grade / Rank

Ghi chú / Nota

1

SENE Abdoulaye

5ème Dang

Master

2

Seydina Ababacar DIOUF

4ème Dang

Master-Trainee

 

Vovinam-Việt Võ Đạo Thụy Sĩ
Suisse / Switzerland

Tên / Nom / Name

Đẳng Cấp

Grade / Rank

International

Grade / Rank

Ghi chú / Nota

1

Hà Chí Thành

7ème Dang

Master

2

Phạm Công Hoà

4ème Dang

Master-Trainee

3

Phan Đình Tuy Jean

4ème Dang

Master-Trainee

 

Vovinam-Việt Võ Đạo Liên Bang Nga
Russie / Russia

Tên / Nom / Name

Đẳng Cấp

Grade / Rank

International

Grade / Rank

Ghi chú / Nota

1

PROSHUNIN Leonid

4ème Dang

Master-Trainee

 

Vovinam-Việt Võ Đạo Hoa kỳ
Etats-Unis / USA

Tên / Nom / Name

Đẳng Cấp

Grade / Rank

International

Grade / Rank

Ghi chú / Nota

 

 Trần Đức Hợp (1931-2000)

Thượng Đẳng - Supreme

Master

   Nguyễn Văn Lương

5ème Dang

Master

 1  Nguyễn Dần

Thượng Đẳng - Supreme

Master

 2  Lê Trọng Hiệp

Thượng Đẳng - Supreme

Master

 3  Phạm Hữu Độ

Thượng Đẳng - Supreme

Master

 4  Lê Văn Phúc

Thượng Đẳng - Supreme

Master

 5  Trần Bản Quế

Thượng Đẳng - Supreme

Master

 6  Phan Quỳnh

Thượng Đẳng - Supreme

Master

 7  Ngô Hữu Liễn

Thượng Đẳng - Supreme

Master

 8  Nguyễn Văn Cường

Thượng Đẳng - Supreme

Master

 9  Trần Thế Phượng

Thượng Đẳng - Supreme

Master

 10  Nguyễn Văn Đông

Thượng Đẳng - Supreme

Master

 11  Trần Văn Bé

8ème Dang

Master

 12  Nguyễn Tiến Hoá

7ème Dang

Master

 13  Nguyễn Thế Hùng

7ème Dang

Master

 14  Võ Văn Trung

6ème Dang

Master

 15  Võ Thành Long

6ème Dang

Master

 16  Bùi Khắc Hùng

6ème Dang

Master

 17  Trần Văn Vịnh

6ème Dang

Master

 18  Tạ Văn Lương Việt

6ème Dang

Master

 19  Nguyễn Trung Thành

6ème Dang

Master

 20  Phạm Văn Thành

6ème Dang

Master

 21  Huỳnh Trọng Tâm

6ème Dang

Master

 22  Nguyễn Văn Hoàn

5ème Dang

Master

 23  Phạm Phú Thành

5ème Dang

Master

 24  Nguyễn Văn Ngà

5ème Dang

Master

 25  Nguyễn Chính

5ème Dang

Master

 26  Lê Đoàn

5ème Dang

Master

 27  Lê Huy Chương

5ème Dang

Master

 28  Phùng Mạnh Tâm

5ème Dang

Master

 29  Lê Quang Liêm

5ème Dang

Master

 30  Trần Văn Hoài

5ème Dang

Master

 31  Nguyễn T. Kevin

5ème Dang

Master

 32  Nguyễn Bá Dương

5ème Dang

Master

 33  Nguyễn Văn Đỏ

4ème Dang

Master-Trainee

 34  Phạm Văn Bảo

5ème Dang

Master

 35  Nguyễn Văn Phụng

4ème Dang

Master-Trainee

 36  Đỗ Anh Tuấn

4ème Dang

Master-Trainee

 37  Trần Mỹ Đức

4ème Dang

Master-Trainee

 38  Nguyễn Văn Tâm

4ème Dang

Master-Trainee

 39  Trần Bảy

5ème Dang

Master-Trainee

 40  Huỳnh Thu Hà

5ème Dang

Master-Trainee

 41  Nguyễn Văn Kính

4ème Dang

Master-Trainee

 42  Lê Tấn Khanh

4ème Dang

Master-Trainee

 43  Lê Quang Danh

4ème Dang

Master-Trainee

 44  Nguyễn Thị Lài

4ème Dang

Master-Trainee

 45  Tôn Thất Lăng

4ème Dang

Master-Trainee

 46  Trần Huỳnh Long

4ème Dang

Master-Trainee

 47  Cấn Đình Thọ

4ème Dang

Master-Trainee

 48  Trần Văn Thanh

4ème Dang

Master-Trainee

 49  Wòng Cầu

4ème Dang

Master-Trainee

 50  Nguyễn T. Thomas

4ème Dang

Master-Trainee

 51  Nguyễn Hạnh

4ème Dang

Master-Trainee

 52  ORNELAS José

4ème Dang

Master-Trainee

 53  Lâm Quang Lân

3ème Dang

Master-Trainee

 

Vovinam-Việt Võ Đạo Ukraina
Ukraine / Ukraina

Tên / Nom / Name

Đẳng Cấp

Grade / Rank

International

Grade / Rank

Ghi chú / Nota

1

Maksym Vershyna

4ème Dang

Master-Trainee

 

Vovinam-Việt Võ Đạo Việt Nam
Vietnam

Tên / Nom / Name

Đẳng Cấp

Grade / Rank

International

Grade / Rank

Ghi chú / Nota

   Phùng Mạnh Chữ (1938-1967)

Thượng Đẳng - Supreme

Master

   Trần Huy Phong (1938-1997)

Chưởng Môn - Patriarch

Master

   Trịnh Ngọc Minh (1939-1998)

Thượng Đẳng - Supreme

Master

   Lê Sáng (1920-2010)

Chưởng Môn - Patriarch

Master

  1  Phan Dương Bình

Thượng Đẳng - Supreme

Master

  2  Nguyễn Văn Thông

Thượng Đẳng - Supreme

Master

  3  Trần Tấn Vũ

Thượng Đẳng - Supreme

Master

  4  Ngô Kim Tuyền

Thượng Đẳng - Supreme

Master

  5  Trương Quang An

5ème Dang

Master

  6  Văn Chu Đồng

5ème Dang

Master

  7  Phạm Thị Cúc

5ème Dang

Master

  8  Nguyễn Xuân Hải

5ème Dang

Master

  9  Nguyễn Mạnh Thắng

5ème Dang

Master

 10  Vũ Kim Trọng

4ème Dang

Master-Trainee

 11  Nguyễn Văn Chi

4ème Dang

Master-Trainee

 12  Lê Hoàng Ngân

3ème Dang

Master-Trainee