Nhiệm kỳ / Mandat / Mandate 2008-2012

 

Thành viên lãnh đạo Hội Đồng Võ Sư Thế Giới nhiệm kỳ 2008-2012

Membres élus du Conseil Mondial des Maîtres, mandat 2008 - 2012

Member elected of The World Council of Masters,  mandate 2008 - 2012


  Chủ Tịch
  Président / President
 Nguyễn Dần   Hoa Kỳ - Usa
  Phó Chủ Tịch
  Vice-président / Vice-president
 Võ Trung   Hoa Kỳ - Usa
  Tổng Thư Ký
  Secrétaire Général / General Secretary
 Trần Nguyên Đạo   Pháp - France
  Thành viên
  Membre / Member
Lê Công Danh   Úc Đại Lợi -  Australia

 

 

 Nguyễn Hữu Tô Đồng   Gia Nã Đại – Canada

 

 

 Nguyễn Văn Đông   Hoa Kỳ - Usa

 

 

 Nguyễn Thế Trường   Pháp – France

 

 

 Hồ Quang Thanh Sơn   Úc Đại Lợi - Australia

 

Thành viên lãnh đạo - Membre élu - Member elected

titre vovinam vvd1 officiel  350x35

hdvstg vovinam

logo vovinam vvd officiel 80x120

Thành viên lãnh đạo Hội Đồng Võ Sư Thế Giới
Membre élu du Conseil Mondial des Maîtres
Member elected of The World Council of Masters

  Chủ Tịch
  Président / President
 Nguyễn Dần   Hoa Kỳ - Usa
  Phó Chủ Tịch
  Vice-président / Vice-president
 Võ Trung   Hoa Kỳ - Usa
  Tổng Thư Ký
  Secrétaire Général / General Secretary
 Trần Nguyên Đạo   Pháp - France
  Thành viên
  Membre / Member
Nguyễn Tiến Hội   Đức -  Germany
 Nguyễn Thế Trường   Pháp – France
 Nguyễn Chính   Hoa Kỳ - Usa
 KINDA Jean-Pascal   Burkina-Faso
 Hồ Quang Thanh Sơn   Úc Đại Lợi - Australia

 Chủ Tịch
 Président / President
 Nguyễn Dần   Hoa Kỳ - Usa
 Phó Chủ Tịch
 Vice-président / Vice-president
 Võ Trung   Hoa Kỳ - Usa
 Tổng Thư Ký
 Secrétaire Général / General Secretary
 Trần Nguyên Đạo   Pháp - France
 Thành viên
 Membre / Member
Lê Công Danh   Úc Đại Lợi -  Australia

 

 

 Nguyễn Hữu Tô Đồng   Gia Nã Đại – Canada

 

 

 Nguyễn Văn Đông   Hoa Kỳ - Usa

 

 

 Nguyễn Thế Trường   Pháp – France

 

 

 Hồ Quang Thanh Sơn   Úc Đại Lợi - Australia

 Chủ Tịch
 Président / President

 Lê Sáng (*)

 Nguyễn Dần (*)

Việt Nam - Vietnam

  Hoa Kỳ - Usa

 Phó Chủ Tịch
 Vice-président / Vice-president
 Võ Trung   Hoa Kỳ - Usa
 Tổng Thư Ký
 Secrétaire Général / General Secretary
 Trần Nguyên Đạo   Pháp - France
 Thành viên
 Membre / Member
Lê Công Danh   Úc Đại Lợi -  Australia

 

 

 Trần Văn Trung   Gia Nã Đại – Canada

 

 

 Nguyễn Văn Đông   Hoa Kỳ - Usa

 

 

 Nguyễn Tiến Hội   Đức – Deusland

(*) :
Vs Lê Sáng nhiệm chức đến tháng 11-2004. Sau đó được kế nhiệm bởi Vs Nguyễn Dần.
Maître Lê Sáng était en fonction jusqu’au novembre 2004. Ensuite remplacé par Maître NGUYEN Dần.
In function until November, 2004. Then replaced by Master NGUYEN Dần.

 Chủ Tịch
 Président / President
 Lê Sáng (*)  Việt Nam - Vietnam
 Phó Chủ Tịch
 Vice-président / Vice-president
 Phan Quỳnh (*)   Hoa Kỳ - Usa
 Tổng Thư Ký
 Secrétaire Général / General Secretary
 Nguyễn Văn Cường   Hoa Kỳ - Usa
 Thành viên
 Membre / Member
Hà Trọng Thịnh   Gia Nã Đại – Canada

 

 

 Lê Trọng Hiệp   Hoa Kỳ - Usa

 

 

 Ngô Hữu Liễn   Hoa Kỳ - Usa

 

 

 Lê Văn Phúc   Hoa Kỳ - Usa

(*) :
Nhiệm chức từ tháng 2-2002 – En fonction à partir du février 2002 - In function to leave in February, 2002.

 Tổng Thư Ký
 Secrétaire Général / General Secretary
 Nguyễn Văn Cường   Hoa Kỳ - Usa
 Thành viên
 Membre / Member
Hà Trọng Thịnh   Gia Nã Đại – Canada

 

 

 Phan Dương Bình Việt Nam - Vietnam

 

 

 Lê Trọng Hiệp   Hoa Kỳ - Usa

 

 

 Phan Quỳnh   Hoa Kỳ - Usa

 Nhiệm kỳ / Mandat / Mandate 2012-2016

 

logo vovinam vvd officiel 80x120

Thành viên lãnh đạo Hội Đồng Võ Sư Thế Giới nhiệm kỳ 2012-2016
Membres élus du Conseil Mondial des Maîtres, mandat 2012-2016
Member elected of The World Council of Masters,  mandate 2012-2016

 

  Chủ Tịch
  Président / President

 

 Nguyễn Dần   Hoa Kỳ - Usa

 

  Phó Chủ Tịch
  Vice-président / Vice-president

 

 Võ Trung   Hoa Kỳ - Usa

 

  Tổng Thư Ký
  Secrétaire Général / General Secretary

 

 Trần Nguyên Đạo   Pháp - France

 

  Thành viên
  Membre / Member

Nguyễn Tiến Hội   Liên Bang Đức -  Germany

 

 

 Nguyễn Thế Trường   Pháp – France

 

 

 Nguyễn Chính   Hoa Kỳ - Usa

 

 

 KINDA Jean-Pascal   Burkina-Faso

 

 

 Hồ Quang Thanh Sơn   Úc Đại Lợi - Australia

 

Nhiệm kỳ / Mandat / Mandate 2016-2020

 

logo vovinam vvd officiel 80x120

Thành viên lãnh đạo Hội Đồng Võ Sư Thế Giới nhiệm kỳ 2016-2020
Membres élus du Conseil Mondial des Maîtres, mandat 2016-2020
Member elected of The World Council of Masters,  mandate 2016-2020

 

  Chủ Tịch
  Président / President

 

 Nguyễn Văn Cường    Hoa Kỳ - Usa

 

 Tổng Thư Ký
 
Secrétaire Général / General Secretary

 

 Hà Kim Khánh    Pháp - France

 

  Thành viên
 
Membre / Member

 

 Nguyễn Thế Hùng    Hoa Kỳ - Usa

 

 

 Huỳnh Hữu Quí      Bỉ - Belgique

 

 

Miesch Philippe    Pháp – France

 

 

 Phạm Thị Cúc    Hoa Kỳ - Usa

 

 

 Seydina Diouf    Senegal

 

Thành viên lãnh đạo - Membre élu 2016-2020 - Member elected (2)

titre vovinam vvd1 officiel  350x35

hdvstg vovinam

logo vovinam vvd officiel 80x120

Thành viên lãnh đạo Hội Đồng Võ Sư Thế Giới
Membre élu du Conseil Mondial des Maîtres
Member elected of The World Council of Masters

 

 

  Chủ Tịch
  Président / President

 Nguyễn Văn Cường    Hoa Kỳ - Usa

 

 Tổng Thư Ký
 
 Secrétaire Général / General Secretary

 Hà Kim Khánh    Pháp - France

 

  Thành viên
 
 Membre / Member

 Nguyễn Thế Hùng    Hoa Kỳ - Usa

 

 

 Huỳnh Hữu Quí      Bỉ - Belgique
Miesch Philippe    Pháp – France
 Phạm Thị Cúc    Hoa Kỳ - Usa
 Seydina Diouf    Senegal

  Chủ Tịch
  Président / President
 Nguyễn Dần   Hoa Kỳ - Usa
  Phó Chủ Tịch
  Vice-président / Vice-president
 Võ Trung   Hoa Kỳ - Usa
  Tổng Thư Ký
  Secrétaire Général / General Secretary
 Trần Nguyên Đạo   Pháp - France
  Thành viên
  Membre / Member
Nguyễn Tiến Hội   Đức -  Germany
 Nguyễn Thế Trường   Pháp – France
 Nguyễn Chính   Hoa Kỳ - Usa
 KINDA Jean-Pascal   Burkina-Faso

 Chủ Tịch
 Président / President
 Nguyễn Dần   Hoa Kỳ - Usa
 Phó Chủ Tịch
 Vice-président / Vice-president
 Võ Trung   Hoa Kỳ - Usa
 Tổng Thư Ký
 Secrétaire Général / General Secretary
 Trần Nguyên Đạo   Pháp - France
 Thành viên
 Membre / Member
Lê Công Danh   Úc Đại Lợi -  Australia

 

 

 Nguyễn Hữu Tô Đồng   Gia Nã Đại – Canada

 

 

 Nguyễn Văn Đông   Hoa Kỳ - Usa

 

 

 Nguyễn Thế Trường   Pháp – France

 

 

 Hồ Quang Thanh Sơn   Úc Đại Lợi - Australia

 Chủ Tịch
 Président / President

 Lê Sáng (*)

 Nguyễn Dần (*)

Việt Nam - Vietnam

  Hoa Kỳ - Usa

 Phó Chủ Tịch
 Vice-président / Vice-president
 Võ Trung   Hoa Kỳ - Usa
 Tổng Thư Ký
 Secrétaire Général / General Secretary
 Trần Nguyên Đạo   Pháp - France
 Thành viên
 Membre / Member
Lê Công Danh   Úc Đại Lợi -  Australia

 

 

 Trần Văn Trung   Gia Nã Đại – Canada

 

 

 Nguyễn Văn Đông   Hoa Kỳ - Usa

 

 

 Nguyễn Tiến Hội   Đức – Deusland

(*) :
Vs Lê Sáng nhiệm chức đến tháng 11-2004. Sau đó được kế nhiệm bởi Vs Nguyễn Dần.
Maître Lê Sáng était en fonction jusqu’au novembre 2004. Ensuite remplacé par Maître NGUYEN Dần.
In function until November, 2004. Then replaced by Master NGUYEN Dần.

 Chủ Tịch
 Président / President
 Lê Sáng (*)  Việt Nam - Vietnam
 Phó Chủ Tịch
 Vice-président / Vice-president
 Phan Quỳnh (*)   Hoa Kỳ - Usa
 Tổng Thư Ký
 Secrétaire Général / General Secretary
 Nguyễn Văn Cường   Hoa Kỳ - Usa
 Thành viên
 Membre / Member
Hà Trọng Thịnh   Gia Nã Đại – Canada

 

 

 Lê Trọng Hiệp   Hoa Kỳ - Usa

 

 

 Ngô Hữu Liễn   Hoa Kỳ - Usa

 

 

 Lê Văn Phúc   Hoa Kỳ - Usa

(*) :
Nhiệm chức từ tháng 2-2002 – En fonction à partir du février 2002 - In function to leave in February, 2002.

 Tổng Thư Ký
 Secrétaire Général / General Secretary
 Nguyễn Văn Cường   Hoa Kỳ - Usa
 Thành viên
 Membre / Member
Hà Trọng Thịnh   Gia Nã Đại – Canada

 

 

 Phan Dương Bình Việt Nam - Vietnam

 

 

 Lê Trọng Hiệp   Hoa Kỳ - Usa

 

 

 Phan Quỳnh   Hoa Kỳ - Usa

 Nhiệm kỳ / Mandat / Mandate 2016-2020 TLDTG

 

tldtg vovinam

 

logo vovinam vvd officiel 80x120

Ban chấp hành Tổng liên đoàn thế giới, nhiệm kỳ 2016-2020

 Membres élus du Bureau de la Fédération mondiale, mandat 2016-2020 

Member elected of the steering committee, mandate 2016-2020

 

  Chủ Tịch
  Président / President

 

 Nguyễn Thế Thierry    Pháp - France

 

 Tổng Thư Ký
 
Secrétaire Général / General Secretary

 

  Nguyễn T.K Kevin 
  Hoa Kỳ - Usa

 

  Thủ quĩ
 
Membre / Member

 

 Bloume Daniel     Pháp – France

 

Nguyễn Văn Cường 

 

Thành viên lãnh đạo - Membre élu 2022-2024 - Member elected

titre vovinam vvd1 officiel  350x35

hdvstg vovinam

logo vovinam vvd officiel 80x120

Thành viên lãnh đạo Hội Đồng Võ Sư Thế Giới
Membre élu du Conseil Mondial des Maîtres
Member elected of The World Council of Masters

 

 

  Chủ Tịch
  Président / President

 Trần Nguyên Đạo     frPháp - France

 

  Phó Chủ tịch
 
 Vice-Président / Vice-President

 Nguyễn Thế Hùng    Hoa Kỳ - Usa

 

 Tổng Thư Ký
 
 Secrétaire Général / General    Secretary

 Hà Kim Khánh    Pháp - France

 

 Thành viên
 
 Membre / Member

 Huỳnh Hữu Quí      Bỉ - Belgique
 Miesch Philippe    Pháp – France
 Phạm Thị Cúc    Hoa Kỳ - Usa
 Appiah George  de   Germany
 Nassouri Moussa flag bf  Burkina Faso

 

 

  Chủ Tịch
  Président / President

 Nguyễn Văn Cường    Hoa Kỳ - Usa

 

  Phó Chủ tịch
 
Vice-Président / Vice President

 Nguyễn Thế Hùng    Hoa Kỳ - Usa

 

 Tổng Thư Ký
 
 Secrétaire Général / General Secretary

 Hà Kim Khánh    Pháp - France

 

 Thành viên
 
 Membre / Member

 Huỳnh Hữu Quí      Bỉ - Belgique
 Miesch Philippe    Pháp – France
 Phạm Thị Cúc    Hoa Kỳ - Usa
 Appiah George de  Đức - Germany
 Nassouri Moussa flag bf  Burkina-Faso

  Chủ Tịch
  Président / President
 Nguyễn Dần   Hoa Kỳ - Usa
  Phó Chủ Tịch
  Vice-président / Vice-president
 Võ Trung   Hoa Kỳ - Usa
  Tổng Thư Ký
  Secrétaire Général / General Secretary
 Trần Nguyên Đạo   Pháp - France
  Thành viên
  Membre / Member
Nguyễn Tiến Hội   Đức -  Germany
 Nguyễn Thế Trường   Pháp – France
 Nguyễn Chính   Hoa Kỳ - Usa
 KINDA Jean-Pascal   Burkina-Faso

 Chủ Tịch
 Président / President
 Nguyễn Dần   Hoa Kỳ - Usa
 Phó Chủ Tịch
 Vice-président / Vice-president
 Võ Trung   Hoa Kỳ - Usa
 Tổng Thư Ký
 Secrétaire Général / General Secretary
 Trần Nguyên Đạo   Pháp - France
 Thành viên
 Membre / Member
Lê Công Danh   Úc Đại Lợi -  Australia

 

 

 Nguyễn Hữu Tô Đồng   Gia Nã Đại – Canada

 

 

 Nguyễn Văn Đông   Hoa Kỳ - Usa

 

 

 Nguyễn Thế Trường   Pháp – France

 

 

 Hồ Quang Thanh Sơn   Úc Đại Lợi - Australia

 Chủ Tịch
 Président / President

 Lê Sáng (*)

 Nguyễn Dần (*)

Việt Nam - Vietnam

  Hoa Kỳ - Usa

 Phó Chủ Tịch
 Vice-président / Vice-president
 Võ Trung   Hoa Kỳ - Usa
 Tổng Thư Ký
 Secrétaire Général / General Secretary
 Trần Nguyên Đạo   Pháp - France
 Thành viên
 Membre / Member
Lê Công Danh   Úc Đại Lợi -  Australia

 

 

 Trần Văn Trung   Gia Nã Đại – Canada

 

 

 Nguyễn Văn Đông   Hoa Kỳ - Usa

 

 

 Nguyễn Tiến Hội   Đức – Deusland

(*) :
Vs Lê Sáng nhiệm chức đến tháng 11-2004. Sau đó được kế nhiệm bởi Vs Nguyễn Dần.
Maître Lê Sáng était en fonction jusqu’au novembre 2004. Ensuite remplacé par Maître NGUYEN Dần.
In function until November, 2004. Then replaced by Master NGUYEN Dần.

 Chủ Tịch
 Président / President
 Lê Sáng (*)  Việt Nam - Vietnam
 Phó Chủ Tịch
 Vice-président / Vice-president
 Phan Quỳnh (*)   Hoa Kỳ - Usa
 Tổng Thư Ký
 Secrétaire Général / General Secretary
 Nguyễn Văn Cường   Hoa Kỳ - Usa
 Thành viên
 Membre / Member
Hà Trọng Thịnh   Gia Nã Đại – Canada

 

 

 Lê Trọng Hiệp   Hoa Kỳ - Usa

 

 

 Ngô Hữu Liễn   Hoa Kỳ - Usa

 

 

 Lê Văn Phúc   Hoa Kỳ - Usa

(*) :
Nhiệm chức từ tháng 2-2002 – En fonction à partir du février 2002 - In function to leave in February, 2002.

 Tổng Thư Ký
 Secrétaire Général / General Secretary
 Nguyễn Văn Cường   Hoa Kỳ - Usa
 Thành viên
 Membre / Member
Hà Trọng Thịnh   Gia Nã Đại – Canada

 

 

 Phan Dương Bình Việt Nam - Vietnam

 

 

 Lê Trọng Hiệp   Hoa Kỳ - Usa

 

 

 Phan Quỳnh   Hoa Kỳ - Usa

 Nhiệm kỳ / Mandat / Mandate 2022-2024

 

logo vovinam vvd officiel 80x120

Thành viên lãnh đạo Hội Đồng Võ Sư Thế Giới nhiệm kỳ 2016-2020
Membres élus du Conseil Mondial des Maîtres, mandat 2016-2020
Member elected of The World Council of Masters,  mandate 2016-2020

 

  Chủ Tịch
  Président / President

 

 Trần Nguyên Đạo    frPháp - France

 

  Phó Chủ tịch
 
Vice-Président / Vice-President

 

 Nguyễn Thế Hùng    Hoa Kỳ - Usa

 

 Tổng Thư Ký
 
Secrétaire Général / General Secretary

 

 Hà Kim Khánh    Pháp - France

 

 Thành viên
 
 Membre / Member

 Huỳnh Hữu Quí      Bỉ - Belgique

 

 

 Miesch Philippe    Pháp – France

 

 

 Phạm Thị Cúc    Hoa Kỳ - Usa

 

 Appiah George  de   Đức - Germany

 

 

 Nassouri Moussa flag bf  Burkina-Faso