vovinam-vvd hdvstg tldtg

logo vovinam vvd officiel 80x120

http://www.vovinamworldfederation.com

L'année 2017 arrive sur notre planète. Où qu’il se trouve, le pratiquant de Vovinam-VietVoDao se sent totalement immergé dans cette joie universelle.

 Notre art martial a traversé toutes les frontières pour avancer fermement vers le Vovinam de l’Humanité afin de bâtir une génération forte, confiante et généreuse, toujours prête à apporter la paix et la prospérité à la société. 

 Dans cette perspective, je souhaite à tous les pratiquants dans le monde d’atteindre les objectifs de notre idéal que vous avez volontairement choisi pour les accomplir.

 Meilleurs vœux de réussite !

 Grand Maître NGUYEN Van Cuong

Président du Conseil Mondial des Maîtres

 

The year of 2017 is coming to our planet. Wherever are we, we are joining to welcome this mankind joyfulness. 

Vovinam-VietVoDao has been developed strongly and expanded firmly to the world without borders to Vovinam-NHÂN VÕ ĐẠO or Vovinam-HUMANITY to build a generation more healthy, more self-reliance, more passionate individual to contribute to a peaceful and prosperous human society.

 Viewing to this regard, I wish all our disciples at all ranks or at other environment, to achieve and reach our noble ideal that have been set for and we make it a voluntary goal for ourselves to fulfill.

 Be Successful!

 Grand Master NGUYEN Van Cuong

Chairman of the World Council of Masters

 

Năm 2017 đang đến trên địa cầu. Dù đang ở đâu, người môn đồ cũng hoà mình với niềm vui chung này.

Vovinam-ViệtVõĐạo đang mạnh bước trên đường đi đến NHÂN VÕ ĐẠO và phát triển vô biên giới để cống hiến một thế hệ khoẻ mạnh, tự tin, từ ái hầu đóng góp cho mọi xã hội sự an bình, thịnh vượng.

Trong viễn ảnh này, tôi xin cầu chúc cho tất cả môn đồ các cấp, ở mọi không gian, sẽ đạt được mục tiêu lý tưởng cao quý mà Môn phái đã đề ra và tất cả các môn đồ đã tự ý chọn cho chính mình để thực hiện. 

Thân chúc thành công !vvd tan nien 2017

  

TM. HĐVS Vovinam-Việt Võ Đạo Thế Giới.

VsNT Nguyễn Văn Cường