Khoá đặc huấn tại Thủ đô Ouagadougou (Burkina-Faso) - ngày 26/10 đến 02/11/2013

 hdvstg vovinam

 Le Conseil Mondial des Maîtres Vovinam-Viet Vo Dao
The World Council of Masters Vovinam-Viet Vo Dao

 tldtg vovinam

 La Fédération Mondiale de Vovinam-Viet Vo Dao
The Vovinam-Viet Vo Dao World Federation


 Ủy ban Kỹ thuật Quốc tế
The International Technical Board

132-2013-CTI/FR-15-09-2013

Võ sư Trần Nguyên Đạo
Tổng thư ký Hội đồng Võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới
Chủ tịch Ủy ban Kỹ thuật Quốc tế

Ông Fernand OUEDRAOGO
Chủ tịch Liên đoàn Vovinam- Việt Võ Đạo Burkina-Faso.

Võ sư NASSOURI Moussa
Giám đốc Kỹ thuật Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Burkina-Faso

Võ sư TA Jean-Pierre
Ủy viên Kỹ thuật Quốc tế, trách nhiệm kỹ thuật vùng Poitou-Charentes / Pháp
6, rue de Romegoux – 17250 BEURLAY - France


NHIỆM VỤ LỆNH

Điều 1 : Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Burkina-Faso được ủy nhiệm tổ chức khoá đặc huấn quốc tế tại thủ đô Ouagadougou vào các ngày 26 tháng 10 đến 02 tháng 11, 2013.

Điều 2 : Chủ tịch Fernand OUEDRAOGO và võ sư NASSOURI Moussa cùng có trách nhiệm tổ chức khoá đặc huấn quốc tế.

Điều 3 : Giám đốc kỹ thuật khoá đặc huấn được đặt dưới trách nhiệm của võ sư Ủy viên Kỹ thuật Quốc tế TA Jean-Pierre.

Làm tại Paris ngày 15 tháng 09-2013.
Võ sư Trần Nguyên Đạo

sign master dao

Bản sao kính gửi :

Ông Yacouba OUEDRAOGO, Bộ trưởng Bộ Thể thao và Giải trí
Hội đồng Võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới
Chủ tịch Thượng Hội Đồng Võ Sư Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới
Chủ tịch Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Phi Châu
Các Liên đoàn Quốc gia, thành viên Tổng Liên Đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới