Khoá đặc huấn tại Thủ đô Bamako (Mali) - từ ngày 23 đến ngày 29/11/2013

 hdvstg vovinam

 Le Conseil Mondial des Maîtres Vovinam-Viet Vo Dao
The World Council of Masters Vovinam-Viet Vo Dao

 tldtg vovinam

 La Fédération Mondiale de Vovinam-Viet Vo Dao
The Vovinam-Viet Vo Dao World Federation


 Ủy ban Kỹ thuật Quốc tế
The International Technical Board

132-2013-CTI/FR-06-10-2013

Võ sư Trần Nguyên Đạo
Tổng thư ký Hội đồng Võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới
Chủ tịch Ủy ban Kỹ thuật Quốc tế

Ông Aboubacar Coulibaly
Chủ tịch Hiệp hội Vovinam-Việt Võ Đạo Mali.

Ông Fodé Kamissoko
Giám đốc Kỹ thuật


NHIỆM VỤ LỆNH

Điều 1 : Hiệp hội Vovinam-Việt Võ Đạo Mali được ủy nhiệm tổ chức khoá đặc huấn quốc tế tại thủ đô Bamako vào các ngày 23 đến 29 tháng 11, 2013.

Điều 2 : Chủ tịch Aboubacar Coulibaly và ông Fodé Kamissoko cùng có trách nhiệm tổ chức khoá đặc huấn quốc tế.

Điều 3 : Giám đốc kỹ thuật khoá đặc huấn được đặt dưới trách nhiệm của võ sư Trần Nguyên Đạo.

Làm tại Paris ngày 06 tháng 10-2013.
Võ sư Trần Nguyên Đạo

sign master dao

Bản sao kính gửi :

Ông Mamadou Gaoussou Diarra, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao
Hội đồng Võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới
Chủ tịch Thượng Hội Đồng Võ Sư Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới
Chủ tịch Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Phi Châu
Các Liên đoàn Quốc gia, thành viên Tổng Liên Đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới