World Cup 2002 - Kết Quả Chính Thức - Résultats Officiels - Official Result

worldcup2002 logo2002 - Vô địch Thế giới kỹ thuật Lam đai Thiếu nhi
2002 - Vainqueur de la Coupe technique Ceinture Bleu Enfant
2002 - Blue Belt Technical Winner Children

01 - THẬP TỰ QUYỀN

MÉDAILLE - MEDAL - HUY CHƯƠNG
NOM - NAME - TÊN PAYS - COUNTRY - QUỐC GIA
medal gold 50x50 1er    : Or - Gold - Vàng  DAGIROV Nariman Russie - Russia - Nga
medal gold 50x50 2ème : Argent - Silver - Bạc  KOBAZEV Oleg Russie - Russia - Nga
medal bronze 50x50 3ème : Bronze - Bronze - Đồng  GAILLARD Manon  France - France - Phap

02 - LONG HỒ QUYỀN

MÉDAILLE - MEDAL - HUY CHƯƠNG
NOM - NAME - TÊN PAYS - COUNTRY - QUỐC GIA
medal gold 50x50 1er    : Or - Gold - Vàng  DAGIROV Nariman Russie - Russia - Nga
medal gold 50x50 2ème : Argent - Silver - Bạc  KOBAZEV Oleg Russie - Russia - Nga
medal bronze 50x50 3ème : Bronze - Bronze - Đồng  LÊ Alexandra  France - France - Phap

03 - SONG LUYÊN MỘT

MÉDAILLE - MEDAL - HUY CHƯƠNG
NOM - NAME - TÊN PAYS - COUNTRY - QUỐC GIA
medal gold 50x50 1er    : Or - Gold - Vàng

 DAGIROV Nariman

 KOBAZEV Oleg

Russie - Russia - Nga
medal gold 50x50 2ème : Argent - Silver - Bạc

 MOUGNAUD Guillaume

 SOEUN Jérémy

France - France - Phap
medal bronze 50x50 3ème : Bronze - Bronze - Đồng

 TRAN Duy Thanh

 TU Duy

 Belgique - Belgium - Bi

worldcup2002 logo

2002 - Vô địch Thế giới kỹ thuật Lam đai Phái nữ
2002 - Vainqueur de la Coupe technique Ceinture bleu Féminin
2002 - Blue Belt Technical Winner Cup Female

04 - THẬP TỰ QUYỀN

MÉDAILLE - MEDAL - HUY CHƯƠNG
NOM - NAME - TÊN PAYS - COUNTRY - QUỐC GIA
medal gold 50x50 1er    : Or - Gold - Vàng  LOUAI Oanh Dzien France - France - Phap
medal gold 50x50 2ème : Argent - Silver - Bạc  ARMANTEC Caroline France - France - Phap
medal bronze 50x50 3ème : Bronze - Bronze - Đồng  NIKITINA Lena Russie - Russia - Nga

05 - LONG HỒ QUYỀN

MÉDAILLE - MEDAL - HUY CHƯƠNG
NOM - NAME - TÊN PAYS - COUNTRY - QUỐC GIA
medal gold 50x50 1er    : Or - Gold - Vàng  VAN My Phuong France - France - Phap
medal gold 50x50 2ème : Argent - Silver - Bạc  FAIVRE Emilie France - France - Phap
medal bronze 50x50 3ème : Bronze - Bronze - Đồng  NIKITINA Lena Russie - Russia - Nga

worldcup2002 logo

2002 - Vô địch Thế giới kỹ thuật Lam đai Phái nam
2002 - Vainqueur de la Coupe technique Ceinture bleue Masculin
2002 - Blue Belt Technical Winner Cup Male

06 - THẬP TỰ QUYỀN

MÉDAILLE - MEDAL - HUY CHƯƠNG
NOM - NAME - TÊN PAYS - COUNTRY - QUỐC GIA
medal gold 50x50 1er    : Or - Gold - Vàng  TRAN Nguyen Luc France - France - Phap
medal gold 50x50 2ème : Argent - Silver - Bạc  THAI Van David Belgique - Belgium - Bi
medal bronze 50x50 3ème : Bronze - Bronze - Đồng  RIVET Guillaume France - France - Phap

07 - LONG HỒ QUYỀN

MÉDAILLE - MEDAL - HUY CHƯƠNG
NOM - NAME - TÊN PAYS - COUNTRY - QUỐC GIA
medal gold 50x50 1er    : Or - Gold - Vàng  LY Alexis France - France - Phap
medal gold 50x50 2ème : Argent - Silver - Bạc  TRAN Nguyen Luc France - France - Phap
medal bronze 50x50 3ème : Bronze - Bronze - Đồng  ABROUK Dominique France - France - Phap

worldcup2002 logo

2002 - Vô địch Thế giới kỹ thuật Lam đai
2002 - Vainqueur de la Coupe technique Ceinture bleue
2002 - Blue Belt Technical Winner Cup

08 - SONG LUYÊN MỘT

MÉDAILLE - MEDAL - HUY CHƯƠNG
NOM - NAME - TÊN PAYS - COUNTRY - QUỐC GIA
medal gold 50x50 1er    : Or - Gold - Vàng

 TRAN Nguyen Luc

 HUYNH Do Dang

France - France - Phap
medal gold 50x50 2ème : Argent - Silver - Bạc

 LOUAI Oanh Dzien

 SENG Rythya

France - France - Phap
medal bronze 50x50 3ème : Bronze - Bronze - Đồng

 SAREHANE Mounir

 ABROUK Dominique

France - France - Phap

09 - SONG LUYỆN DAO (couteau)

MÉDAILLE - MEDAL - HUY CHƯƠNG
NOM - NAME - TÊN PAYS - COUNTRY - QUỐC GIA
medal gold 50x50 1er    : Or - Gold - Vàng

 DOAN Thanh Giang

 LY Alexis

France - France - Phap
medal gold 50x50 2ème : Argent - Silver - Bạc  SAREHANE Mounir

 ABROUK Dominique

France - France - Phap
medal bronze 50x50 3ème : Bronze - Bronze - Đồng

 FAIVRE Emilie

 BRAUN Caroline

France - France - Phap

{accordion}