Giải Vô địch Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới 2014 - Chương trình tranh giải

CÁC GIẢI KỸ THUẬT


 •  WorldCup2014 Logo 300x324THIẾU NHI (7 đến 10 tuổi)

→ Cup n° 1 : Khai Môn Quyền

 • THIẾU NHI (11 đến 14 tuổi)

→ Cup n° 2 : Khai Môn Quyền toàn đội (3 người)

→ Cup n° 3 : Thập Tự Quyền

→ Cup n° 4 : Song Luyện Một

 • LAM ĐAI người lớn (từ 15 tuổi )

→ Cup n° 5 : Self-défense Tự vệ nữ (tự do trình bầy )

→ Cup n° 6 : Khai Môn Quyền (Phái nữ)

→ Cup n° 7 : Khai Môn Quyền (Phái nam)

→ Cup n° 8 : Song Luyện Một

→ Cup n° 9 : Song Luyện Dao

→ Cup n° 10 : Thập Tự Quyền – Toàn đội (3 người)

→ Cup n° 11Long Hổ Quyền

→ Cup n° 12 : Tam Đấu

 • HUYỀN (HOÀNG) ĐAI (từ 18 tuổi)

→ Cup n° 13 : Lão Mai Quyền

→ Cup n° 14 : Lưỡng Nghi Kiếm Pháp – Toàn đội (2 người)

→ Cup n° 15Tứ Tượng Bông Pháp

→ Cup n° 16Đại Đao Pháp

→ Cup n° 17 : Song Luyện Kiếm

→ Cup n° 18 : Song Luyện Vật 2

→ Cup n° 19 : Song Luyện 2

→ Cup n° 20 : Đòn Chân (6 Kỹ thuật) : Từng cá nhân, 5 đòn trong 21 đòn chân và 2 đòn tự do lựa chọn - tự do trình bầy.

 

CÁC GIẢI SONG ĐẤU TỰ DO


 •  WorldCup2014 Logo 300x324LAM ĐAI PHÁI NAM

→ Cup n° 21 : < 60kg

→ Cup n° 22 : 60 – 65kg

→ Cup n° 23 : 65 – 70 kg

→ Cup n° 24 : 70 – 75 kg

→ Cup n° 25 : 75 – 80 kg

 • HUYỀN (HOÀNG) ĐAI PHÁI NAM

→ Cup n° 26 : < 65kg

→ Cup n° 27 : 65 – 70 kg

→ Cup n° 28 : 70 – 75 kg

→ Cup n° 29 : 75 – 80 kg

→ Cup n° 30 : > 80 kg

 • LAM ĐAI VÀ HUYỀN (HOÀNG) ĐAI PHÁI NỮ

→ Cup n° 31 : < 55 kg

→ Cup n° 32 : 55 – 65 kg

→ Cup n° 33 : > 65 kg

GIẢI ĐẤU VẬT TỰ DO


 • LAM ĐAI VÀ HUYỀN (HOÀNG) ĐAI PHÁI NAM

→ Cup n° 34 : < 65kg

→ Cup n° 35 : 65 – 70kg

→ Cup n° 36 : 70 – 75 kg

→ Cup n° 37 : > 75 kg

GIẢI THÁCH THỨC QUỐC TẾ


→ Cup n° 38 : Bộ môn lộn lăn vai, qua trướng ngại vật - khởi đầu 1 người, cao 1 thước

 

 GHI CHÚ : 


 • Chúng tôi dành quyền thay đổi các giải trong trường hợp không đủ túc số.
 • Giá biểu tham dự :
  • 1 Cup : 10€ (12$ USD)
  • 2 Cup : 20€ (22$ USD)
  • 3 Cup : 40€ (45$ USD)
  • 4 Cup : 100€ (120$ USD)

Tổng Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Thế giới | http://vovinamworldfederation.com